Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Aktualizēta Tieslietu ministrijas darbības stratēģiju 2007. – 2009. gadam

Publicēts 2008-04-24 18:20:31

Samazināt palielināt tekstu

Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināta aktualizētā Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) darbības stratēģija 2007. – 2009. gadam. TM izstrādātā stratēģija ir plānošanas dokuments, kurā atspoguļoti ministrijas mērķi, darbības virzieni, to īstenošanas programmas un nepieciešamais finansējums.

TM sagatavotajā paskaidrojuma rakstā norādīts, ka veiktas dažādas izmaiņas 2006. gada 31. oktobrī valdībā apstiprinātajā TM stratēģijā 2007. – 2009. gadam. Visās budžeta programmās ir precizētas rezultatīvo rādītāju 2007.gada skaitliskās vērtības, norādot jaunākos pieejamos datus. Katras budžeta programmas sadaļas finansējuma tabulas ir precizētas atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2008. gadam". Papildus tam jauno politikas iniciatīvu saraksts katrai budžeta programmai ir precizēts atbilstoši tai informācijai, kas iesniegta Finanšu ministrijā.

Piemēram, koncepcijas par ieslodzīto konvojēšanu un apsardzi ārpus ieslodzījuma vietām izstrādes termiņš mainīts no 2007. gada uz 2008. gadu, jo sakarā ar apstiprināto plānu par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta neatliekamajiem uzdevumiem, steidzamo uzdevuma sarakstā bija cita TM dokumenta – Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcija – izstrāde.

Aktualizētajā darbības stratēģijā ir iekļauta jaunā Tieslietu ministrijas struktūrshēma.

Saskaņā ar stratēģiju, TM virsmērķis ir nodrošināt tiesiskumu Latvijas valstī. Lai to pildītu, stratēģijā izvirzītas vairākas rīcībpolitikas jeb darbības virzieni:
1) TM kompetencē esošās tiesību jomas:
• konstitucionālās tiesības;
• administratīvās tiesības un administratīvie sodi;
• krimināltiesības;
• civiltiesības (privāttiesības), īpaši izdalot to sastāvā esošās komerctiesības un nekustamā īpašuma tiesības;
• starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības;
2) tiesu darbības nodrošināšana;
3) tiesību aktu kvalitātes uzlabošana un pieejamības nodrošināšana.

TM savus darbības virzienus īsteno piecās budžeta programmās: "Tieslietu politikas izstrāde", "Tiesu sistēma", "Kriminālsodu izpilde", "Tieslietu politikas ieviešana" un "Satversmes aizsardzība".

Kā būtiskākie vidējā termiņā risināmie uzdevumi izdalīti:
• izstrādāt tiesību nozaru attīstības politikas un ar tām saistītos tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus, it sevišķi konstitucionālo, krimināltiesību, civiltiesību un tiesu jomā;
• samazināt termiņus lietu izskatīšanai tiesā un publisko pakalpojumu saņemšanai, vienkāršot tiesības, procesus, procedūras un attīstīt pakalpojumus, it sevišķi tiesu, nekustamā īpašuma un komerctiesību jomā;
• izvērtēt un efektivizēt politikas ieviešanas instrumentus, novērst būtiskākos tiesību aktu un to ieviešanas trūkumus visos darbības virzienos;
• attīstīt infrastruktūru, it sevišķi tiesu darbā un kriminālsodu izpildē.

Aktualizētā darbības stratēģija nodota saskaņošanai Finanšu, Aizsardzības, Ārlietu, Bērnu un ģimenes lietu, Ekonomikas, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes, Kultūras, Labklājības, Reģionālās attīstības un pašvaldību, Satiksmes, Veselības, Vides un Zemkopības ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam, Nacionālajai Trīspusējās sadarbības padomei, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam, Sabiedriskās politikas centram "PROVIDUS" un Valsts kancelejai.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv