Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Aprīlī turpināsies pieteikšanās valsts atbalstam lauksaimniecībā

Publicēts 2007-03-26 19:05:33

Samazināt palielināt tekstu

Jau divus mēnešus Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pieņem lauksaimnieku iesniegumus valsts atbalstam nacionālajās subsīdiju programmās. Arī līdz marta beigām un visu aprīli turpināsies pieteikšanās atbalstam lielākajā daļā nacionālo subsīdiju programmu.

Vēl nedēļu - līdz 1.aprīlim, lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi var pieteikties atbalstam savstarpējās sadarbības veicināšanai starp lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un valsts pārvaldes iestādēm. Līdz šim termiņam iesniegumi atbalsta saņemšanai jāiesniedz arī jaunām kooperatīvajām sabiedrībām kooperācijas attīstības pasākumiem.

1.aprīlis ir pēdējā diena, kad no bioloģiskajiem lauksaimniekiem tiks pieņemti iesniegumi bioloģiskās lauksaimniecības produktu pirmapstrādei un pārstrādei. Subsīdijas šajā atbalsta programmā paredzētas 45% apmērā no projekta summas, bet ne vairāk kā 40 tūkstoš latu vienam projektam pirmapstrādes un pārstrādes ēku renovācijai un rekonstrukcijai.

Atbalstam izglītībai, zinātnei un informācijas izplatīšanai, tai skaitā kursiem, semināriem, konferencēm, studijām ārvalstīs, jāpiesakās līdz 1.aprīlim un turpmāk katru mēnesi līdz pirmajam datumam.

No lopkopjiem iesniegumi atbalstam ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarei, kā arī atbalstam atzītām šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām, ciltsdarba dokumentu izstrādāšanai, izdošanai, aprobācijai un starptautiskas nozīmes dzīvnieku audzēšanas pasākumu organizēšanai tiks gaidīti līdz 10.aprīlim.

Šogad ir mainīti pieteikšanās termiņi lopkopības nozaru ciltsdarba attīstības veicināšanas pasākumos. Gandrīz visu nozaru pretendentiem – cūkkopjiem, zirgkopjiem, aitkopjiem, kazkopjiem, tāpat arī piensaimniecībā izmantojamo dzīvnieku audzēšanai, dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai atbalstam jāpiesakās līdz 30.aprīlim. Līdz šim termiņam arī atbalsta pretendentiem jāpiesakās šķirnes dzīvnieku audzēšanas organizācijā, lai iesniegtu dokumentus šķirnes dzīvnieku vaislas materiāla iegādei ārvalstīs un Latvijā.

Tāpat līdz 1.aprīlim lauksaimnieki varēs pieteikties investīciju veicināšanas atbalsta pasākumiem: 2006.gada daļējai kredītprocentu dzēšanai un atbalstam ieguldījumiem lauksaimniecības nozarē. Atbalsta saņemšanas nosacījumi daļējai kredītprocentu dzēšanai šogad salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav mainīti. Savukārt atbalstu investīcijām tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu ražošanai, lauksaimnieki saņems 25% apmērā no atbalstam pieteiktās summas. Šajā subsīdiju programmā kopējais piešķirtais atbalsta apjoms vienam pretendentam nedrīkstēs pārsniegt 25 tūkstoši latu.

Joprojām tiek pieņemti iesniegumi jaunu lauksaimniecības produkcijas ražošanai paredzēto tehno­loģisko iekārtu, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei vai jaunas lauksaimniecībā izmantojamās traktortehnikas un tās aprīkojuma iegādei vai arī piekabju iegādei dzīvnieku pārvadāšanai. Šī atbalsta pretendentam LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz iesniegums, iepirkuma procedūras dokumenti, ienākumu deklarācija vai gada pārskats, kā arī izglītību apliecinoša dokumenta kopija. Atbalstu šajā subsīdiju programmā var saņemt saim­niecība, kura pēdējo noslēgto pārskata periodu beigusi ar peļņu vai tās finanšu rezultāts atbilst kritērijam, ka pēdējā noslēgtā pārskata perioda peļņa, kurai pieskaitīti 50 procenti pamatlīdzekļu nolietojuma, ir lielāka vai vienāda ar nulli.

Augkopības attīstības pasākuma ietvaros šogad tiks atbalstīta dārzeņu, augļu un ogu integrētā audzēšana. Subsīdijas tiks maksātas par faktiski apsētajām un apstādītajām kultūraugu platībām atbilstoši 2006.gadā noslēgtajiem līgumiem un deklarētajām platībām (tai skaitā 2005.gadā deklarētajām platībām), ja sējumi un stādījumi tiek kopti, ievērojot integrētas, vidi saudzējošas audzēšanas tehnoloģijas. Lai saņemtu šīs subsīdijas, pretendentam līdz šā gada 1.jūnijam LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz iesniegums, kurā jānorāda audzējamie kultūraugi, kā arī platības, kurās paredzēta integrētas dārzeņu audzēšanas tehnoloģijas izmantošana. Šī iesnieguma kopija jāiesniedz arī nozares asociācijā attiecīgo platību apsekošanai un izvērtēšanai.

Iesniegumu veidlapas un atbalsta saņemšanas nosacījumi, kā arī informācija par nepieciešamo iepirkuma procedūras dokumentāciju ir pieejama Zemkopības ministrijas interneta mājas lapā www.zm.gov.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Brošūru, kurā publicēti noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kartību, lauksaimnieki var saņemt LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs.

Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus sekot paziņojumiem rajonu laikrakstos, kā arī informācijai ZM un LAD interneta mājas lapās, lai savlaicīgi varētu pieteikties valsts un ES atbalsta saņemšanai un nenokavētu pieteikšanās termiņus.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Lauku atbalsta dienests;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv