Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Apstiprināta atbalsta piešķiršanas kārtība zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un akvakultūras uzņēmumiem

Publicēts 2008-04-02 10:10:52

Samazināt palielināt tekstu

01.04.2008

Valdība šodien apstiprināja divus Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumu projektus, kuros noteikta atbalsta piešķiršanas kartība zvejas un akvakultūras produktu apstrādes uzņēmumiem un akvakultūras uzņēmumiem no Eiropas Zivsaimniecības fonda.

Ministru kabineta noteikumi "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"" nosaka kārtību, kādā zvejas un akvakultūras produktu apstrādes uzņēmumiem piešķir valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstu Savukārt MK noteikumi "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"" nosaka kārtību, kādā akvakultūras uzņēmumiem piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu.

Abi normatīvie akti nosaka pasākuma ietvaros atbalstāmās investīcijas, atbalsta pretendentus, atbalsta saņemšanas nosacījumus, iesniedzamos dokumentus, projektu atlases kritērijus, sabiedriskā finansējuma veidu un apjomu, kā arī attiecināmās un neattiecināmās izmaksas.

Pieteikšanās kārtība atbalstam šo pasākumu ietvaros, projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, lēmuma pieņemšana, paziņošana, līguma slēgšana un publiskā finansējuma pie¬prasīšana notiks saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un ES atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā pasākuma "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" mērķis ir pievienotās vērtības palielināšana zvejas un akvakultūras produktiem, darba drošības un darba ražīguma palielināšana, negatīvas ietekmes uz vidi mazināšana, produktu kvalitātes nodrošināšana, tajā skaitā kaitīgo vielu samazināšana zivju produktos, kā arī jaunu produktu ražošana, zivju apstrādes blakusproduktu un atkritumu izmantošana.

Atbalsta pretendenti var būt Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīti zivju apstrādes uzņēmumi, uzņēmumi, kas nodarbojas ar zivju blakusproduktu vai atkritumu pārstrādi, fiziskas vai juridiskas personas, kas reģistrētas zvejas produktu ražošanai mājas apstākļos, kā arī komersanti, kuri veido jaunu zivju apstrādes uzņēmumu.

Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta apstrādes uzņēmumu ražošanas būvju jaunbūve, esošo rekonstrukcija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde, kā arī jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana ražošanas procesa un ražošanas blakusproduktu un atliekvielu izmantošanas nodrošināšanai.

Publiskā finansējuma apjomu nosaka atkarībā no uzņēmuma lieluma – sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem uzņēmumiem publiskais finansējums ir 60 % apjomā no projekta attiecināmajām izmaksām, bet pārējiem - 30 % apjomā .

Savukārt, īstenojot Rīcības programmas pasākumu "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos", tiks modernizēti akvakultūras uzņēmumi un uzlabota to vispārējā darbība, attīstītas tradicionālās akvakultūras metodes, attīstīta jaunu un īpaši pieprasītu ūdens dzīvnieku sugu audzēšana, kā arī īstenotas akvakultūras metodes, kas būtiski samazina negatīvu ietekmi uz vidi.

Šī atbalsta pasākuma pretendenti var būt Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēti akvakultūras uzņēmumi, kā arī komersanti, zvejnieku vai zemnieku saimniecības, kas veido jaunu akvakultūras uzņēmumu.

Pasākuma ietvaros tiks atbalstītas investīcijas akvakultūras ražošanas būvju jaunbūvē un esošo rekonstrukcijā, kā arī nepieciešamo būvmateriālu iegāde, investīcijas ražošanas iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai, tajā skaitā aizsardzībai pret savvaļas plēsīgajiem dzīvniekiem. Sīkajiem (mikro) un mazajiem uzņēmumiem tiks atbalstītas investīcijas pamatlīdzekļos mazumtirdzniecības veikšanai, gadījumos, kad mazumtirdzniecība ir uzņēmējdarbības sastāvdaļa un tā tiek veikta akvakultūras audzētavas teritorijā.

Publiskā finansējuma apjomu noteiks, ņemot vērā uzņēmuma lielumu. Sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem uzņēmumiem atbalsts paredzēts 60 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, bet pārējiem uzņēmumiem – 30 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Atbalsta apjoms dīķu ierīkošanai un rekonstrukcijai, kā arī specializētā transporta iegādei ir atkarīgs no atbalsta pretendenta statusa.

Atbalsts abu pasākumu ietvaros netiek piešķirts uzņēmumiem, kuros strādā vairāk nekā 750 darbinieku un neto apgrozījums pārsniedz 140 560 800 latu.

Atbalsta pasākumi tiks līdzfinansēti no Eiropas Zivsaimniecības fonda, paredzot Latvijas valsts līdzfinansējumu.

Abi normatīvie akti stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".


www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Zivsaimniecība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv