Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Valsts iestādes un politika

Apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2009.-2013.gadam

Publicēts 2009-08-28 16:22:17

Samazināt palielināt tekstu

25.08.2009

Šodien, 2009.gada  25.augustā, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma turpmākajiem pieciem gadiem, kas nosaka pasākumus jaunatnes politikas mērķu sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai atbilstoši Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.-2018. gadam noteiktajam.  Paredzams, ka programmas īstenošanas rezultātā palielināsies to jauniešu skaits, kas  novērtē savu dzīves kvalitāti kā labu, tiks nodrošināta vienota sistēma jaunatnes politikas īstenošanai un koordinācijai valsts un pašvaldību mērogā, palielināsies jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē un jauniešiem tiks nodrošināta vieglāka pāreja no bērna pieaugušā statusā, nodrošinot labāku veselību, sociāli ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju.

Programma ir izstrādāta, lai nodrošinātu Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2009.-2018.gadam  īstenošanu un tajā noteikti trīs apakšmērķi - jaunatnes politikas koordinācija, jauniešu līdzdalība un brīvā laika lietderīga izmantošana un jauniešu sociāli ekonomiskās izaugsmes, konkurētspējas un iekļaušanās sabiedrībā veicināšana. Apakšmērķu sasniegšanai programma nosaka rīcības virzienus, īstenojamos pasākumus, to izpildes termiņus, atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas, kā arī finansējumu un rezultatīvos rādītājus.

Programmā jaunatnes politikas koordinācijas pilnveidošanā par rīcības virzieniem noteikti sadarbības un darbības saskaņotības veicināšana jaunatnes politikā valsts mērogā un izpratnes par jaunatni palielināšana, pašvaldību darba ar jaunatni īstenošanas atbalstīšana, jauniešu informētības palielināšana, kā arī starptautiskās sadarbības attīstīšana.

Jauniešu līdzdalības un brīvā laika lietderīgas izmantošanas veicināšanā definēti tādi rīcības virzieni kā atbalsts jauniešu līdzdalībai, kas ir viena no prioritātēm jaunatnes politikā Latvijā, jauniešu brīvprātīgā darba attīstība, jauniešu iesaistīšanās fiziskajās aktivitātēs, sportā un kultūras dzīvē, kā arī jauniešu iesaistīšanās bērnu un jauniešu nometnēs.

Lai veicinātu jauniešu sociāli ekonomisko izaugsmi, konkurētspēju un iekļaušanos sabiedrībā, par galvenajiem rīcības virzieniem ir noteikti jauniešu veselības situācijas uzlabošana, atbalsts jauniešu nodarbinātībai, jauniešu uzvedības tiesiskie aspekti un vardarbības pret jauniešiem mazināšana un jauniešu sociālās aizsardzības nodrošināšana.

Jaunatnes politikas valsts programma 2009.-2013.gadam ir izstrādāta atbilstoši starptautiskajām rekomendācijām un labās prakses piemēriem jaunatnes politikas nozarē, tajā skaitā Eiropas Padomes un Eiropas Savienības sadarbības ietvaros pieņemtajām rezolūcijām un rekomendācijām minētajā nozarē.

Pilns programmas teksts pieejams Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā http://www.izm.gov.lv/normativie-akti/politikas-planosana.html

Izglītības un zinātnes ministrija pēc jaunatnes politikas funkciju pārņemšanas  no reorganizētās Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas kļūst par atbildīgo institūciju programmas īstenošanas koordinācijā un sadarbībā ar Jaunatnes konsultatīvo padomi – par programmas īstenošanas uzraudzību.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv