Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Atbalstīs meliorācijas sistēmu būvniecību un atjaunošanu

Publicēts 2008-04-18 16:54:15

Samazināt palielināt tekstu

17.04.2008

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecības zemēs aktivitātē "Meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija un renovācija" un meža zemēs aktivitātē "Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija", ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Ministru kabineta noteikumu projekts ir izstrādāts, lai noteiktu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta saņemšanas kārtību meliorācijas sistēmu būvniecībai, rekonstrukcijai un renovācijai lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai meža zemēs. Jaunu meliorācijas sistēmu būvniecība meža zemē netiek atbalstīta.

Pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" mērķis ir uzlabot un izveidot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību un pielāgošanu, veicinot fiziskā kapitāla pārstrukturizāciju un nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Tāpat pasākuma īstenošana uzlabos infrastruktūru, kas attiecas uz meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu un mežsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanu.

Uz atbalstu varēs pretendēt fiziska persona vai arī juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa ir vairāk nekā 50 %. Tāpat atbalstam varēs pieteikties pašvaldība, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", kā arī akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži", ja tā realizēs kopprojektu ar vienu vai vairākām fiziskām vai juridiskām personām, vai arī ar pašvaldību.

Atbalsta pasākums tiks finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, paredzot Latvijas valsts līdzfinansējumu.

Normatīvā akta projektā noteikti publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumi, publiskā finansējuma veids un apjoms, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, kā arī iesniedzamie dokumenti atbalsta saņemšanai. Noteikts arī, ka atbalsta pretendentiem salīdzinājumā ar iepriekšējo plānošanas periodu būs iespēja iesniegt projektu elektroniski.

Nosusināšanas sistēmu darbību atjaunošana uzskatāma par prioritāru, tāpēc meža zemēs tiek atbalstīta tikai meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija. Veicot investīcijas meža meliorācijā, privātajiem mežu īpašniekiem tiks sniegtas priekšrocības atbalsta saņemšanā. Atbalsts tiks sniegts tām meža meliorācijas sistēmām, kuras būs reģistrētas Meliorācijas kadastrā. Tas veicinās Meliorācijas kadastra pilnveidošanu un īpašumtiesību sakārtošanu.

Normatīvā akta realizēšana ir nozīmīga, jo atbalsts lauksaimniecības un mežsaimniecības meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai ļaus efektīvāk izmantot galveno dabas resursu – zemi. Tāpat arī, īstenojot meliorācijas sistēmu būvniecību, rekonstrukciju un renovāciju ilgtermiņā, palielināsies uzņēmumu ienākumi, jo paaugstināsies lauksaimnieciskās ražošanas produktivitāte un iespējas izmantot meža resursus. Bez tam arī meža meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija nodrošinās meža ekonomiskās vērtības saglabāšanu un vairošanu.

Dabas aizsardzības interesēs normatīvajos aktos ir noteikti ierobežojumi meliorācijas darbu izpildei aizsargājamās dabas teritorijās, tādēļ noteikumu projektā ir iestrādāts nosacījums, ka meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija netiek atbalstīta NATURA 2000 teritorijās, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos, mikroliegumu buferzonās, teritorijās, kas ietekmē šīs teritorijas.

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" aktivitātei lauksaimniecības zemēs "Meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija un renovācija", un aktivitātei meža zemēs "Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija" tiek novirzīts publiskais finansējums 23 909 690 latu apmērā, tai skaitā ES līdzfinansējums 17 932 268 lati un valsts līdzfinansējums 5 977 422 lati. 2008.gadā un turpmākos piecus gadus publiskais finansējums vidēji ir 3 984 948 lati, tai skaitā ES līdzfinansējums 2 988 711 lati un valsts līdzfinansējums 996 237 lati.

Šā normatīvā akta izpildi veiks Lauku atbalsta dienests.

Dokuments stāsies spēkā pēc tā akceptēšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Lauku atbalsta dienests; Lauku attīstības programma;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv