Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nekustamie īpašumi un būvniecība

Atvieglotas būvniecības prasības mazstāvu dzīvojamām mājām

Publicēts 2009-09-04 13:41:52

Samazināt palielināt tekstu

01.09.2009

Šodien, 1.septembrī, Ministru kabinets apstiprināja jaunu Latvijas būvnormatīvu mazstāvu dzīvojamām mājām.

Pašlaik Latvijas būvnormatīvos ir noteiktas projektēšanas prasības daudzstāvu dzīvojamiem namiem, kā arī publiskām ēkām, bet nav noteiktas prasības mazstāvu dzīvojamām mājām. Līdz šim, projektējot šādas ēkas, bija jāpiemēro vispārīgas prasības, kas palielināja projektēšanai nepieciešamo laiku.

Mazstāvu dzīvojamo māju būvnormatīvs nosaka minimālās prasības, kas jāievēro projektējot jaunbūvējamas, rekonstruējamas un renovējamas visu veidu mazstāvu dzīvojamās mājas un to palīgēkas.

Līdz ar šī būvnormatīva apstiprināšanu tiek vienkāršotas projektēšanas prasības mazstāvu dzīvojamām mājām un to palīgēkām, kā arī samazināts projektēšanai nepieciešamais laiks.

Būvnormatīva prasības mazstāvu dzīvojamām mājām stāsies spēkā šī gada 1.novembrī.

Ar Ministru kabineta noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 209-09 „Mazstāvu dzīvojamās mājas” var iepazīties : http://www.mk.gov.lv .

Būvniecības nozare veido būtisku Latvijas tautsaimniecības aktivitāšu daļu un tās ieguldījums ekonomikā sastāda 7,9% no IKP. Tādēļ, Ekonomikas ministrijas, kā par nozari atbildīgās ministrijas, izaicinājums ir nodrošināt būvniecības nozares komersantu konkurētspēju Latvijā un ārvalstu tirgos, radot papildus darbavietas un uzlabojot Latvijas tirdzniecības bilanci.
 
Vienlaikus, lai esošajā ekonomiskajā situācijā palielinātu pieprasījumu nozarē un uzlabotu ēku energoefektivitāti, ministrija īsteno valsts atbalsta programmu „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.

www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv