Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Bankas, kredīti un līzings

Balt Risk pirmā no Latvijas kredītmenedžmenta kompānijām ieviesusi parādu piedziņas Ētikas kodeksu

Publicēts 2009-11-08 19:20:07

Samazināt palielināt tekstu

Dokuments būs saistošs visos holdinga  IGK AG* uzņēmumos

Rīga, 02.11.2009. Kompānijas Balt Risk pieņemtais Ētikas kodekss sīki atrunā spēles noteikumus attiecībās ar kreditoriem un debitoriem. (Pilns Kodeksa teksts pieejams šīs relīzes beigās, kā arī  www.balt-risk.lv mājaslapā). “Protams, mums ir patīkami būt pirmajiem tirgū, kurš pilnvērtīgā dokumentā noformējis likumīgas un korektas parādu piedziņas pamatprincipus, kurus mēs savā darbībā vienmēr esam ievērojuši un ievērojam. Taču vēl svarīgāk ir tas, lai pēc iespējas ātrāk līdzīgs  Ētikas kodekss parādītos visai nozarei, kas apvieno nopietnas debitoru parādu piedziņas kompānijas. Pretējā gadījumā inkaso biznesa reputācija Latvijā turpinās ciest. Balstoties uz savu gandrīz 18 gadu darba pieredzi uzdrošinos apgalvot, ka ētiskā un atbildīgā attieksmē pret parādniekiem ir ieinteresēts arī ikviens kreditors, kurš patiesi rūpējas par savu labo vārdu un ilgtermiņa klātbūtni tirgū,” uzsvēra kompānijas Balt Risk galvenā akcionāra - holdinga IGK AG (Vācija) izpilddirektore Gaļina Seržante.

Ētikas kodeksa sagatavošanā Balt Risk speciālisti galvenokārt izmantoja ASV pieredzi, kur ētiskas atteiksmes normas pret debitoriem ir nostiprinātas likumdošanas līmenī (tur darbojas dokuments ar nosaukmu Fair Debt Collection Act). Tika ņemta vērā arī Rietumeiropas, Skandināvijas valstu prakse. „Mūsu holdings sen un daudz sadarbojas ar rietumu kompānijām-kreditoriem. Kā obligātu sadarbības nosacījumu viņi ļoti bieži lūdz mums parakstīt viņu iekšējos  ētikas kodeksus, lai attiecībās ar viņu parādniekiem (Latvijā, citās Baltijas valstīs un NVS) tiktu izmantotas tikai legālas un korektas piedziņas metodes. Šādas prasības uzskatām par aboslūti normālām un piemērotām,” norādīja G.Seržante. Starp citām normām Balt Risk Ētikas kodeksā iekļāva arī tādu „Komānija arī parādniekus uzskata par klientiem, kuriem ir tiesības uz kvalitatīvu un godīgu apkalpošanu.” 

„Mūsu novērojumi rāda, ka, pielietojot neadekvātu spiedienu pret debitoriem, kreditors ilgtermiņā vairāk zaudē nekā iegūst. Pēdējā laikā esam redzējuši daudzus piemērus, kur inkaso kompāniju neētiskās rīcības dēļ ir cietuši lieli uzņēmumi ar labu reputāciju. Balt Risk dara visu, lai ar mūsu klientiem-kreditoriem tas nekad nenotiktu un viņu attiecības ar debitoriem neciestu un tiktu saglabātas. Uzskatu, ka principi, kuri ir iekļauti mūsu Ētikas kodeksā, būtu jāievēro katrai kompānijai, kas sniedz parādpiedziņas pakalpojumus vai pati ar saviem resursiem cenšas atgūt parādu. Cerams, ka maksimāli ātri arī pārējie tirgus dalībnieki sekos Balt Risk iniciatīvai – vēlamies, lai tiktu izstrādāts līdzīgs dokuments visai mūsu nozarei un Latvijas kreditoriem kopumā,” rīkoties aicina Balt Risk biznesa attīstības direktors Aldis Ķibēns.

"Mūsu nozares pārstāvjiem - daudzajiem preču/pakalpojumu vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem – nākas atrasties gan kreditoru, gan debitoru lomā. Tāpēc mēs nepārprotami atbalstām tikai likumīgu un korektu metožu izmantošanu, kad puses cenšas noregulēt ar esošajiem parādiem saistītus jautājumus.
Jau tas ir labi, ka jau vismaz vienai kredītmenedžmenta kompānijai ir parādījies Ētikas kodekss. Bet būs vēl labāk, ja tādu noteikumu apkopojumu izstrādās ne tikai atsevišķam tirgus segmentam, bet arī Latvijas
tautsaimniecībai kopumā. Balt Risk kodeksa pamatnoteikumi pilnīgi noteikti var kļūt par pamatu kopēja dokumenta izstrādei,” norādīja Latvijas tirgotāju asociācijas vadītājs Henriks Danusēvičs.

* IGK AG meitasuzņēmumi strādā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Ukrainā un Krievijā (Maskavā, Tambovā, Samarā un Ņižņijnovgorodā). IGK zīmols ir labi sevi parādījis Rietumeiropas, Āzijas, ASV valstu tirgos, savukārt Baltijā un bijušās NVS valstīs tas ir pazīstams no 1992. gada. Šajā periodā ir uzkrāta milzīga pieredze un izstrādāta sava tehnoloģija kredītrisku vadības jomā, uzņēmumu kredītspējas un maksātspējas novērtēšanā, debitoru parādu piedziņā.

Par kompāniju Balt Risk (www.balt-risk.lv)
Kompānija Balt Risk sniedz pilnu kredītmenedžmenta pakalpojumu spektru, koncentrējoties uz debitoru parādu profilaksi un piedziņu. Dibināta 1999. gadā un šajā laika posmā kļuvusi par galveno ekspertu kredītmenedžmenta jomā. Galvenie Balt Risk produkti un pakalpojumi: Nemaksātāju reģistrs, kurš darbojas on-line režīmā, pirmstiesas debitoru parādu piedziņa, negatīvās informācijas par darījuma partneriem un klientiem automātiskais monitorings. Reģistra nemaksātāju datubāze ir viena no lielākajiem kredītinformācijas avotiem Latvijas tirgū un satur datus par gandrīz 300 tūkstošiem uzņēmumu un privātpersonu, bet pieprasījumu skaits, ko veikuši tās lietotāji - vairāk nekā sešpadsmit miljoni. Balt Risk ietilpst kompāniju grupā IGK Group.


SIA BALT RISK GODPRĀTĪGAS PARĀDPIEDZIŅAS ĒTIKAS KODEKSS

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1. SIA „BALT RISK” ētikas kodekss nosaka darbības pamatprincipus, kurus BALT RISK piemēro pirmstiesas parādu piedziņai. Norādītie noteikumi un principi balstās uz likumu un morāles normām, kā arī uz parādu piedziņas starptautiskajiem standartiem.
2. Šī kodeksa noteikumi ir obligāti BALT RISK darbiniekiem.

BALT RISK VISPĀRĒJIE DARBĪBAS PRINCIPI
1. BALT RISK veic savu darbību saskaņā ar LR likumdošanu, šo Kodeksu un Eiropas un starptautiskajām tiesību normām, kas piemērotas parādu piedziņai.
2. BALT RISK iestājas par godprātīgu un atbildīgu parādu piedziņu, kas ir vērsta uz sakārtotas biznesa vides attīstību un savstarpējo saistību laicīgu izpildi.
3. Kompānija BALT RISK klientiem garantē atbilstošu materiālo un tehnisko nodrošinājumu profesionālu parādu piedziņas pakalpojumu sniegšanai.
4. BALT RISK rūpējas par savu klientu un parādu piedziņas nozares reputāciju, neveicot nekādas darbības, kuras var kaitēt godīgai un atbildīgai parādu atgūšanai.
5. BALT RISK darbinieki apņemas atgūt parādus tikai likuma noteiktajā kārtībā.
6. BALT RISK darbojas kā starpnieks starp kreditoru un parādnieku un pieliek visas pūles, lai parādus atgūtu pārrunu ceļā pirms lietas nodošanas tiesai.

NOTEIKUMI DARBAM AR INFORMĀCIJU
1. Darba apritē BALT RISK sniedz kreditoriem un parādniekiem tikai patiesu informāciju par sevi un savu darbību.
2. BALT RISK nodrošina LR likumos paredzēto datu aizsardzību, kas satur personīgo vai komercinformāciju gan attiecībā pret kreditoriem, gan arī pret parādniekiem.

SADARBĪBA AR KREDITORIEM
1. BALT RISK apņemas mērķtiecīgi palīdzēt kreditoriem panākt parādsaistību segšanu iespējami ātrākā laika periodā pilnā apmērā.
2. BALT RISK vienmēr veic savu darbību tā, lai saglabātu kreditora reputāciju un cenšas saglabāt pozitīvas attiecības ar debitoru arī pēc parāda nomaksas.
3. Kreditori nes atbildību par nodoto parādu pamatotību un izcelšanās likumību. 

SADARBĪBA AR PARĀDNIEKIEM
1. BALT RISK parādu piedziņas procesā ir tiesīgs izmantot metodes, kas liek parādniekam iespējami ātrākā laika posmā atmaksāt parādu, tomēr tas darāms, ievērojot likuma, morāles un labākās prakses principus.
2. BALT RISK darbinieki pret katru parādnieku izturas ar cieņu un, korekti veicot pārrunas, cenšas panākt parāda saistību apmaksu.
3. BALT RISK neizmanto pretlikumīgas parāda piedziņas metodes, kā arī metodes, kas var kaitēt parādnieka dzīvībai, veselībai vai mantai.
4. BALT RISK darbinieki kontaktējas ar parādniekiem tikai darbdienās laika periodā no 7.00-21.00, respektējot parādnieka privāto dzīvi.
5. BALT RISK saprotami izskaidro parādniekam katra parāda lielumu un struktūru, kreditora vārdu, parāda dzēšanas kārtību un dzēšanas termiņus.
6. Ja parāda piedziņas procesā BALT RISK ir radušies pamatoti izdevumi vai zaudējumi, kompānija ir tiesīga pieprasīt to apmaksu no parādnieka. Par šiem izdevumiem parādnieks tiek savlaicīgi brīdināts, un šī samaksa tiek nodalīta no apmaksājamās parāda summas.
7. BALT RISK sazinās ar parādnieku tikai tad, ja pastāv pamatots iemesls un nepieciešamība kontaktam. Iemesli kontaktam ir:
- parādnieka informēšana par parāda esamību un lielumu;
- atgādināšana par parāda dzēšanas nepieciešamību un parāda saistību neizpildes gadījumā iespējamo seku izskaidrošana;
- parāda dzēšanas grafika sastādīšana;
- parāda dzēšanas termiņu izpildes pārbaudīšana;
- vienošanās nepildīšanas iemeslu noskaidrošana;
- noskaidrošana, vai parādnieks ir nomainījis dzīvesvietu bez paziņojuma kreditoram vai BALT RISK;
- kā arī citi gadījumi, kas ir tieši saistīti ar parādsaistību nokārtošanu.
8. Ja parādnieks ļaunprātīgi izvairās no kontakta vai pēc kontakta pa tālruni nav sasniegts rezultāts - parāds nav dzēsts, parāda dzēšanas grafiks nav sastādīts vai arī ir sastādīts, bet nav izpildīts, BALT RISK darbinieks var doties vizītē pie parādnieka.  
9. Kontaktējoties ar parādnieku, BALT RISK darbinieks nedrīkst aizskart parādnieka cieņu un godu, izmantojot aizskarošu vai apvainojošu sarunas veidu.
10. Nav pieļaujams maldināt parādniekus par parāda lielumu, raksturu, izcelšanas iemesliem, parāda neapmaksas sekām, kā arī pieprasīt dzēst parādu, kas nav apstiprināts dokumentāli.
11. Pēc parādnieka pieprasījuma, BALT RISK apņemas tam sagatavot kreditora dokumentus, kas apliecina parāda esamību. 
12. BALT RISK parādniekus informē par viņu tiesībām pierādīt parāda neesamību vai apstrīdēt tā rašanos.
13. BALT RISK savā komunikācijā ar parādniekiem necenšas radīt iespaidu, ka kompānija darbojas kā valsts, pašvaldības vai cita tiesībsargājošā institūcija.
14. BALT RISK arī parādniekus uzskata par klientiem, kuriem ir tiesības uz kvalitatīvu un godīgu apkalpošanu. 

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Balt Risk, SIA;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv