Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrība un ģimene

Cilvēku ar dzirdes traucējumiem atbalstam uzsākts projekts „Klusuma pasaule”

Publicēts 2009-07-01 11:28:38

Samazināt palielināt tekstu

30.06.2009

Viens no sabiedrībai sociāli nozīmīgiem Eiropas Sociālā fonda un Latvijas līdzfinansētiem projektiem, kuru pārraudzību veic Nodarbinātības valsts aģentūra, ir Latvijas nedzirdīgo savienības uzsāktais projekts „Klusuma pasaule”. Projekta pamatideja ir risināt nedzirdīgu un vājdzirdīgu cilvēku problēmas, jo šo cilvēku invaliditātes specifika prasa speciālu atbalsta, motivācijas, sociālās rehabilitācijas un nodarbinātības jautājumu risinājumus.

Projekta „Klusuma pasaule” mērķis ir pilnveidot atbalsta sistēmu dzirdes invalīdiem un personām ar dzirdes traucējumiem, mazināt nedzirdīgo un smagi vājdzirdīgo personu sociālās atstumtības risku, ieviest jaunus sociālā atbalsta pasākumus nedzirdīgajiem, labās prakses paraugus un veicināt mērķauditorijas sociālās iekļaušanas procesus.

Projekts ir inovatīvu aktivitāšu kopums, kas vērsts uz nedzirdīgo cilvēku iekļaušanas sabiedrībā problēmu risināšanu, nevis seku novēršanu. Projekta galvenie uzdevumi ir:
• panākt, lai dzirdes invalīdi nevis regulāri izmanto valsts sniegto sociālo atbalstu, bet gan atgūst ticību saviem spēkiem, vēlmi, drosmi un prasmi uzsākt ko jaunu;
• veicināt sociālās atstumtības spiedienam pakļauto dzirdes invalīdu aktīvu līdzdalību savu kompetenču pilnveidē, tādējādi sekmējot viņu motivāciju iesaistīties sabiedrības dzīvē, atgriezties darba tirgū, spēju patstāvīgi risināt savas sociālekonomiskās problēmas.

Projekta laikā no 2009.gada 1.maija līdz 2013.gada 31.decembrim tiks īstenotas 5 aktivitāšu komponentes:
• Speciālistu sagatavošanas un kvalifikācijas celšanas pasākumi darbam ar personām ar dzirdes traucējumiem;
• Motivācijas programmu izstrāde un ieviešana;
• Sociālās iekļaušanas programmu izstrāde un ieviešana;
• Informācijas pieejamības nodrošinājums nedzirdīgo sociālās rehabilitācijas pamatnosacījums;
• Zīmju valodas attīstība.

Projekta īstenošanas 56 mēnešos paredzēts iesaistīt 468 dzirdes invalīdus un personas ar dzirdes traucējumiem, izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu un valsts budžeta līdzekļus.

www.nva.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv