Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pasākumi, notikumi, semināri, konferences, tikšanās

Darba vietu saglabāšanu un Nodarbinātības dienestu stiprināšanu izvirza par prioritātēm Nodarbinātības samitā Prāgā

Publicēts 2009-05-14 11:52:01

Samazināt palielināt tekstu

12.05.2009

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu rīcībai jābūt vērstai uz valsts nodarbinātības dienestu efektivitātes uzlabošanu, katram indivīdam jāsaņem savlaicīgi un efektīvi aktīvās nodarbinātības pasākumi un dalībvalstu un sociālo partneru darbībai jābūt orientētai uz darba vietu saglabāšanu. Šie ir būtiskākie ierosinājumi, kas guva atbalstu š.g. 7.maijā Prāgā notikušajā Nodarbinātības samitā. 

Samits, kurš tika veltīts krīzes ietekmei uz darba tirgu Eiropā tika organizēts Čehijas ES Padomes prezidentūras ietvaros un tajā piedalījās arī nākošās prezidējošās valstis Zviedrija un Spānija, kā arī darba devēju un arodbiedrību pārstāvji. Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju direktorāta informāciju, samita norises laikā tika izvirzītas vairākas nozīmīgas prioritātes, kas palīdzētu ierobežot krīzes ietekmi uz darba tirgu un veicinātu jaunu darba vietu radīšanu.

Proti, ES dalībvalstu un sociālo partneru darbībai jābūt orientētai uz darba vietu saglabāšanu, noturot pēc iespējas vairāk darbinieku savās darbavietās. Šim nolūkam var tikt piemērota darba stundu saīsināšanas politika, piesaistot ESF finansējumu un izmantojot iespēju pārkvalifikācijai.

Lielāks ieguldījums jāvelta uzņēmējdarbības attīstīšanai, jaunu darba vietu un draudzīgas darba vides radīšanai, kā arī pieļaujama darba izmaksu samazināšana (izņemot darba algas). Īpaša uzmanība jāvelta personāla pārkvalifikācijai un apmācībai.

Tāpat dalībvalstu rīcībai jābūt vērstai uz valsts nodarbinātības dienestu efektivitātes uzlabošanu. Katram indivīdam savlaicīgi un efektīvi jāiesaistās aktīvās nodarbinātības pasākumos, kuri piemēroti individuālām prasībām, īpaši orientējoties uz ilgtermiņa bezdarba un sociālās atstumtības nepieļaušanu. Šim nolūkam jānodrošina, ka katram bezdarbniekam pirmajās bezdarba nedēļās un mēnešos ir pieejamas intensīvas konsultācijas, apmācības un darba meklējuma iespējas. Katrai personai, kura zaudējusi darbu, un ikvienam darba meklētājam pēc iespējas ātrāk jāsaņem nodarbinātības dienestu palīdzība, lai atgrieztos darba tirgū, vai piemērota apmācība, īpaši bezdarbniekiem, kuri ir jaunāki par 24 gadiem.

Sadarbojoties ar sociālajiem partneriem jāorientējas uz darba piedāvājuma pieaugumu, tādejādi veicinot pieejamību nodarbinātībai un plašākam darba tirgum. To varētu veicināt efektīva aktīvā darba tirgus politika un sociālās aizsardzības sistēmas modernizācija saskaņā ar sociālās iekļaušanas principiem.

Dalībvalstīm intensīvāk jāstrādā pie prasmju uzlabošanos bezdarbniekiem visos līmeņos, ieskaitot mazkvalificētos un maznodrošinātos. Tāpat jāveicina jauniešu izpratne par izglītības nozīmi, lai viņi priekšlaicīgi nepamestu skolu un nenokļūtu bezdarbnieku rindās.

Arī Eiropas Komisijai (EK) sadarbībā ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem jāidentificē darba iespējas un jāapkopo nepieciešamās prasmes visā Eiropā, lai uzlabotu prognozes par darba tirgū nepieciešamajām profesijām un iemaņām.

Prāgas samitā izskanēja priekšlikumi, ka nepieciešamas novatoriskas pieejas no ES, dalībvalstu un sociālo partneru puses, kas palīdzētu bezdarbniekiem un jauniešiem uzsākt savu uzņēmējdarbību. Šim nolūkam būtu pilnībā jāizmanto ESF, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Investīciju bankas (EIB) finansiālie resursi. Tāpat EK, dalībvalstīm un sociālajiem partneriem jāveicina pieredzes un labās prakses apmaiņa par prognozēm un pārstrukturēšanās vadību.

Prāgas samitā gūtie priekšlikumi un secinājumi tiks izmantoti 13.-19.jūnijā paredzētajā Eiropas Padomes sanāksmē.

www.nva.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv