Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Dārzeņu ražotāju grupas varēs pretendēt uz atzīšanu un atbalstu

Publicēts 2008-04-18 17:05:26

Samazināt palielināt tekstu

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām", kas izsludināts valsts sekretāru sanāksmē.

Normatīvā akta projekts izstrādāts, jo nepieciešams veikt izmaiņas pašreiz spēkā esošajos normatīvajos aktos. Šobrīd augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanas kritērijus, atzīšanas kārtību, darbības nosacījumus, kā arī darbības kontroli nosaka Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.338 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli".

Izstrādātajā normatīvā akta projektā definēts, kādas juridiskās personas var atzīt kā augļu un dārzeņu ražotāju grupas, kā arī noteikta kārtība, kādā notiks šo ražotāju grupu atzīšana. Tāpat dokumenta projektā noteikts atbalsta apjoms un kārtība, kādā ražotāju grupas var to saņemt pēc atzīšanas iegūšanas, kā arī sankcijas, ja tiks konstatēti pārkāpumi ražotāju grupas darbībā. Noteikta arī kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām un kārtība, kādā Lauku atbalsta dienests (LAD) veiks ražotāju grupu pārbaudes, atbalsta izmaksāšanu un informācijas sniegšanu Eiropas Komisijai par ražotāju grupām.

Ražotāju grupa var pretendēt uz atzīšanu, ja tās pamatdarbība ir biedru saražotās produkcijas realizācija un šīs produkcijas apjoms pārsniedz 51% no kopējās ražotāju grupas realizētās produkcijas vai sniegto pakalpojumu vērtības. Tāpat tai jābūt izstrādātam atzīšanas plāna iesniegumam, kurā ietverta ražošanas plānošana, ņemot vērā tirgus pieprasījumu, pasākumi produkcijas kvalitātes nodrošināšanai, videi draudzīgu audzēšanas paņēmienu izmantošanu ražošanas procesā un ražošanas atkritumu apsaimniekošanā ar mērķi aizsargāt ūdens kvalitāti, augsni, ainavu un saglabāt bioloģisko daudzveidību. Iesniegumā arī jānorāda ieguldījumi, kuri samazinātu ražošanas izmaksas un stabilizētu ražotāju cenas. Lēmumu par ražotāju grupas atzīšanu pieņems Lauku atbalsta dienests (LAD).

Paredzēts, ka ražotāju grupas biedri savu saražoto, atzīšanas plāna iesniegumā norādīto produkciju pārdos ar ražotāju grupas starpniecību. Ja ražotāju grupa piekrīt un tas noteikts ražotāju grupas statūtos, tās biedri ne vairāk kā 25% no savas produkcijas, kā arī produktus, kuri savu īpašību dēļ neietilpst ražotāju grupas komerciālajā darbībā, varēs realizēt paši gala patērētājam vai arī ar kādas citas, pašu izraudzītas, ražotāju grupas starpniecību.

Atzīta ražotāju grupa atzīšanas plāna īstenošanas laikā varēs saņemt atbalstu tās administratīvo izdevumu segšanai 100% apmērā no realizētās produkcijas vērtības (ES daļa – 75% un valsts budžeta daļa – 25%). Tāpat būs iespējams saņemt arī investīciju ieguldījumiem 75% apmērā ja tie veikti saskaņā ar dienesta apstiprināto atzīšanas plāna iesniegumu (ES daļa – 50% un valsts budžeta daļa – 25%).

Atbalstu investīciju ieguldījumiem ražotāju grupām piešķirs šādiem ieguldījumiem: produkcijas ražošanas, pirmapstrādes un uzglabāšanas būvju rekonstrukcijai vai būvei; administratīvo ēku rekonstrukcijai; lauksaimniecības nojumēm (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem); specializētajai sēšanas, stādīšanas un ražas novākšanas tehnikai un iekārtām; audzēšanas un ražas novākšanas tehnikai un iekārtām siltumnīcās; uzglabāšanas telpu aukstumiekārtām; kravu celšanas, specializētajai kraušanas tehnikai, transportēšanas iekārtām; transportēšanas tehnikai, kas aprīkota ar saldēšanas vai mākslīgā klimata regulēšanas iekārtām; datorizētajai pirmapstrādes un pārstrādes procesa vadībai un kontroles tehnikai un iekārtām (ieskaitot programmnodrošinājumu); šķirošanas, tīrīšanas, mazgāšanas, mizošanas, fasēšanas tehnikai un iekārtām; konteineriem produktu īslaicīgai uzglabāšanai un transportēšanai; iekārtām produktu vairākkārt izmantojamās realizācijas taras mazgāšanai; organisko atkritumu uzglabāšanas un kompostēšanas laukumiem un būvēm; iekārtām, kas veicina vides un bioloģiskās daudzveidības vai dabas resursu vairākkārtēju izmantošanu; ūdensapgādei un kanalizācijai, apkures un vēdināšanas, notekūdeņu attīrīšanas tehnikai un iekārtām; mobilajiem un stacionārajiem svariem; irigācijas, laistīšanas un apūdeņošanas iekārtām un būvēm.

Normatīvā akta īstenošana veicinās ražotāju kooperāciju un nodrošinās ES un valsts finansējuma piesaisti augļu un dārzeņu nozarei. Modernizējot augļu un dārzeņu audzēšanu, uzglabāšanu un fasēšanu, lauksaimnieks varēs piedāvāt tirgū vienveidīgu un kvalitatīvu produkciju, kas savukārt veicinās konkurētspējas paaugstināšanos. Tāpat tiks regulēta lauksaimnieciskās zemes izmantošana, kā arī radīts papildu atbalsts lauksaimnieciskai ražošanai.

Pašreiz atzīšanu ir saņēmusi viena augļu un dārzeņu ražotāju grupa. Tiek prognozēts, ka katru nākamo gadu atzīšanu iegūs viena ražotāju grupa.

Normatīvais akts stāsies spēkā pēc tā akceptēšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".


www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Lauku atbalsta dienests;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv