Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ceļojumi un tūrisms

EM iepazīstina Tūrisma konsultatīvo padomi ar aktualitātēm tūrisma politikas un ES struktūrfondu jomā

Publicēts 2009-06-19 15:21:49

Samazināt palielināt tekstu

Vakar, 17.jūnijā, Ekonomikas ministrijā notika kārtējā Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes sēde, kuras laikā nozares pārstāvji tika iepazīstināti ar jaunāko informāciju par tūrisma politikas jautājumiem, kā arī pieejamiem Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem tūrisma jomā. Uzrunājot Padomi, ekonomikas ministrs Artis Kampars uzsvēra, ka sagaida arī turpmāk aktīvu nozares iesaistīšanos tūrisma politikas veidošanā un aktuālo jautājumu risināšanā kopā ar Ekonomikas ministriju. „Es ļoti ceru, ka mēs darbosimies vienoti, lai kopīgiem spēkiem veicinātu Latvijas tūrisma nozares attīstību un konkurētspēju,” aicināja Kampars.

Padome tika iepazīstināta ar notikušo priekšsēdētāja  maiņu - turpmāk Padomi vadīs Edmunds Beļskis, Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors. Izmaiņas tika veiktas sakarā ar strukturālajām izmaiņām Ekonomikas ministrijā.

Ekonomikas ministrs informēja Padomi par valdības apstiprināto Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību turpmākās darbības koncepciju, kas paredz, ka turpmāk Latvijas vēstniecībās, konsulātos darbosies ekonomiskie pārstāvji, kuru  kompetencē būs visu Latvijas tautsaimniecības nozaru, t.sk. tūrisma, interešu aizstāvēšana. Šo procesu pārraudzīs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kurā paredzēts izveidot konsultatīvo padomi, lai varētu operatīvi risināt ar Latvijas ekonomisko pārstāvniecību darbību saistītos jautājumus. Ministrs arī aicināja Padomi deleģēt pārstāvi, kas varētu aktīvi iesaistīties LIAA konsultatīvās padomes darbā.

Diskutējot par aktualitātēm tūrisma nozarē, Padome norādīja, ka ir nepietiekams tūrisma informācijas piedāvājums interneta vidē, it īpaši svešvalodās un visām iesaistītajām pusēm būtu aktīvāk jāīsteno dažādi mārketinga pasākumi, Latvijas kā tūristu galamērķa popularizēšanai.

Ekonomikas ministrija iepazīstināja klātesošos ar aktuālāko informāciju normatīvo aktu jomā, norādot, ka ir veikti nozares iesniegtie precizējumi Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādņu 2009.-2015.gadam projektā. Ekonomikas ministrija  uzsvēra, ka tā aktīvi strādā, lai likvidētu administratīvās barjeras uzņēmējiem, un viens no nozīmīgākajiem pēdējā mēneša panākumiem ir atceltā prasība 24 stundu laikā informēt Valsts policiju par ārvalstu viesu izmitināšanu.

Padome tika informēta arī par diviem grozījumiem Tūrisma likumā -saistībā ar “Maksātnespējas likuma” stāšanos spēkā un Tūrisma attīstības valsts aģentūras kompetences izmaiņām pēc īstenotās valsts pārvaldes reorganizācijas. Padome tika informēta arī par to, ka iepriekš atvēlētais finansējums mārketinga aktivitāšu īstenošanai netiek samazināts, lai nepārtrauktu iesāktos un ieplānotos nozīmīgos mārketinga pasākumus Latvijas kā tūrisma galamērķa popularizēšanai.

Vienlaikus Ekonomikas ministrija norādīja, ka ir sagatavoti priekšlikumi grozījumiem Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz palielināt taksometra vadītājam piemēroto sodu par pašvaldībā apstiprinātā tarifa pārsniegšanu. Saskaņošanai ir nosūtīti arī sagatavotie grozījumi Akcīzes preču aprites kārtībā, kuru mērķis ir paredzēt licencēšanas komisijai tiesības neizsniegt vai nepārreģistrēt komersantam licenci alkoholisko dzērienu un alus mazumtirdzniecībai attiecīgajā vietā, kur 12 mēnešu laika periodā licence jau tikusi anulēta vai apturēta, kā arī atkārtoti  konstatēti noziedzīgie nodarījumi. .

Sēdes laikā Padome apsprieda EM ierosinājumu izveidot Tūrisma attīstības valsts aģentūras konsultatīvo padomi. Paredzēts, ka tās galvenais uzdevums būs aktīvi piedalīties aģentūras darbā, lemjot par mārketinga aktivitātēm. Plānots, ka Aģentūras padomi vadīs ekonomikas ministrs.

Savukārt, Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības fondu ieviešanas departamenta direktors Edmunds Valantis informēja Padomi par tūrisma nozarei pieejamo Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu, īstenotajiem projektiem un citiem uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem. E. Valantis informēja, ka šī gada rudenī tiks uzsākta otrā projektu pieteikumu pieņemšanas kārta aktivitātē „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai”. Šīs aktivitātes ietvaros kopējais finansējums būs 5 322 864 latu. E. Valantis informēja arī, ka rudens sākumā tiks uzsākta projektu pieņemšana aktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, kurai ir apstiprināts papildu finansējums 4 408 276 latu apmērā. Valantis atgādināja, ka tūrisma nozares uzņēmēji var pieteikties arī citiem finanšu atbalsta instrumentiem, kurus piedāvā Latvijas Garantiju aģentūra un Hipotēku banka.

Sēdes noslēgumā Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktore Z. Grauze informēja par aktuālāko informāciju vīzu izsniegšanas jautājumā, uzsverot, ka ir būtiski atviegloti vīzu izsniegšanas nosacījumi tūristiem. Z. Grauze norādīja, ka tuvojoties vasarai strauji palielinās Maskavas konsulārajā dienestā izsniegto vīzu skaits un šī gada maijā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir vērojams pat 4% pieaugums.

www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv