Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

ES fondu sociālās prioritātes – bezdarba prevencija, uzņēmējdarbības stimulēšana un atbalsts riska grupām

Publicēts 2007-06-11 19:02:39

Samazināt palielināt tekstu

Plānojot Eiropas Savienības (ES) fondu sadalījumu sociālajā jomā, Labklājības ministrija (LM), ņemot vērā aktuālo darba tirgus situāciju, darba nākamajos septiņos gados izvirzījusi trīs prioritāros virzienus – preventīvie bezdarba mazināšanas pasākumi, uzņēmējdarbības stimulēšanas programmas, kā arī atbalsts riska grupām. Kopumā labklājības nozarei 2007. – 2013. gadā plānoti gandrīz 200 miljoni eiro.

"Eiropas sociālajai naudai gan Latvijā, gan citās valstīs ir viens mērķis – tas ir ieguldījums cilvēkos – darbaspēka zināšanās un prasmēs. Taču konkrētās atbalsta jomas plāno katra dalībvalsts pati. Labklājības nozarē Eiropas fondu atbalstu 2007. – 2013. gadā esam plānojuši, ņemot vērā darba tirgus vajadzības, kā arī iepriekšējos gados uzkrāto pieredzi. Šajā procesā esam lūguši sociālo partneru un nevalstiskā sektora līdzdalību, savukārt aktuālākas problēmas precīzi definēt ļauj mūsu veiktie darba tirgus pētījumi," uzsver labklājības ministre Dagnija Staķe.

Viens no būtiskākajiem ir bezdarba prevencija, līdzekļus atvēlot nevis cīņai ar sekām, bet gan novēršot bezdarba riskus. Pieaugot nodarbinātības līmenim un samazinoties bezdarbam, bezdarbnieki vairs nav galvenā struktūrfondu mērķauditorija. Pētījumos konstatēts, ka Latvijas darbaspēks nepilnīgi apmierina darba tirgus prasības, tādēļ nodarbinātības veicināšanai paredzētā Eiropas nauda jāizmanto, lai ieguldītu strādājošo kvalifikācijas uzlabošanā, kas savukārt atstās pozitīvu ietekmi un uzņēmējdarbības vidi un valsts ekonomisko attīstību kopumā.

Pētījumi rāda, ka lielāks risks zaudēt darbu ir nekvalificētam darbaspēkam, kas 2006. gadā bija 12 % no visiem nodarbinātajiem jeb 129 tūkstoši vienkāršo profesiju pārstāvjiem. ES nosaka, ka zemas kvalifikācijas un gados vecāku darba ņēmēju apmācības no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem ir īpaši veicināmas, tādēļ LM 2007. – 2013. gadu periodā īpašu uzmanību pievērsīs tieši šai nodarbināto mērķa grupai.

Darba devēji savu strādājošo apmācībām varēs piesaistīt līdzfinansējumu līdz 70 % apmērā atkarībā no uzņēmuma lieluma un apmācību veida. Šī programma kalpos bezdarba prevencijai, jo palīdzēs cilvēkiem nezaudēt kvalifikāciju un pielāgoties mainīgajām darba tirgus prasībām.

Būtiski ES līdzekļi rezervēti arī uzņēmējdarbības uzsākšanas programmai, lai mudinātu cilvēkus pievērsties savam biznesam. Topošajiem uzņēmējiem būs pieejamas gan apmācības un ekspertu konsultācijas, gan aizdevumi un granti sava biznesa uzsākšanai. Tas jaunajiem uzņēmējiem sniegs ne tikai nepieciešamās zināšanas, bet arī līdzekļus, piemēram, nepieciešamo amatniecības instrumentu iegādei un iztikai pirmajā patstāvīgā darba gadā.

Ņemot vērā nelegālās nodarbinātības un nelaimes gadījumu negatīvo ietekmi uz darba ņēmēju sociālo drošību un veselību, kā arī valsts ekonomiku kopumā, problemātiskajās jomās strādājošie uzņēmēji un darba ņēmēji varēs saņemt konsultācijas par darba drošības prasību praktisku piemērošanu, kā arī abu pušu tiesībām un pienākumiem darba attiecībās.

Īpašs ESF atbalsts būs pieejams arī riska grupu cilvēkiem, kuriem, pirms uzsākt darba gaitas, nepieciešams apjomīgi sociālā atbalsta pasākumi. Šajā mērķa grupā ietilpst cilvēki ar atkarības problēmām, jaunieši, kas nestrādā un nemācās, cilvēki pēc soda izciešanas u.c. ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji. Šiem cilvēkiem, iepriekš izvērtējot katra individuālās vajadzības, būs pieejami desmit pakalpojumi, kas palīdzēs sagatavoties darba tirgum, piemēram, Minesotas programma atkarības ārstēšanai, darba terapija, psihiatra un psihoterapeita konsultācijas, kā arī motivācijas paaugstināšanas pasākumi.

Ņemot vērā pozitīvo iepriekšējo gadu pieredzi, NVA strādās arī pēc darba devēju individuāla pasūtījuma, organizējot bezdarbnieku pārkvalifikāciju atbilstoši konkrēta uzņēmuma vajadzībām. Pēc šādām apmācībām un darba prakses darbā iekārtojas līdz pat 78 % no bezdarbniekiem.

Cilvēkiem ar invaliditāti būs pieejamas sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, īpašu uzmanību pievēršot cilvēkiem ar redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem. Tā, piemēram, neredzīgiem cilvēkiem plānoti personīgie asistenti un darbaudzinātāju pakalpojumi.

Atsevišķa programma plānota, lai palīdzētu iekāroties darbā tiem cilvēkiem, kas atgriežas no dzīves citās ES dalībvalstīs. Šīs ģimenes varēs saņemt ne tikai apmācības un palīdzību karjeras plānošanā, bet, uzsākot darbu, arī transporta un dzīvokļa īres kompensāciju gadījumos, ja atrasts darbs citā pilsētā vai rajonā.

ES fondu līdzekļi plānoti, ņemot vērā atsevišķu reģionu īpašās vajadzības. Lai aktivizētu pašvaldības ar augstu bezdarba līmeni, tām būs pieejami līdzekļi vietējo nodarbinātības plānu izstrādei, kā vietējo sociālās rehabilitācijas pasākumu attīstībai.

Tāpat plānota virkne sociālās infrastruktūras uzlabojumu. Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem būs darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana, uzlabojot esošo invaliditātes noteikšanas sistēmu. ES fondi palīdzēs uzlabot arī darba tirgus institūciju un rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūru.

Labklājības ministrija (LM) kā viena no pirmajām vasarā gatavojas virzīt apstiprināšanai valdībā pirmo Ministru kabineta (MK) noteikumu paketi par ES fondu aktivitāšu ieviešanu, tā uzsākot jaunās ES naudas apguves procesu. Pēc aktivitāšu ieviešanas nosacījumu apspriešanas sekos mēnesi ilgs "klusuma" periods, pēc kura varēs uzsākt programmas īstenotāju atlases procesu. Tādējādi pirmās aktivitātes sociālajā jomā plānots uzsākt jau šoruden. Pārējās aktivitātes plānots uzsākt pakāpeniski, līdz 2008. gadam ieskaitot.

Kopumā labklājības nozarei 2007. – 2013. gada periodā plānoti 177,6 miljoni eiro no Eiropas Sociālā fonda un 16,6 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Kopumā LM kompetencē nākamajos septiņos gados ir 20 ES fondu aktivitātes.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Dagnija Staķe; Labklājības ministrija;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv