Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Iepazīstina ar aktualitātēm telpiskās plānošanas jomā

Publicēts 2009-11-09 20:09:07

Samazināt palielināt tekstu

06.11.2009

Teritorijas plānošanas likums nosaka, ka pēc novadu izveides pašvaldībām ar saistošajiem noteikumiem jāpārapstiprina novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo bijušo vietējo pašvaldību spēkā esošie teritorijas plānojumi.

Lai veicinātu jauno novadu pašvaldību vadītāju izpratni par dokumenta nozīmīgumu un informētu par aktualitātēm tiesiskajā regulējumā teritorijas attīstības plānošanā, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) speciālisti regulāri tiekas ar atbildīgajiem jauno novadu speciālistiem.

Informējot par aktualitātēm teritorijas attīstības plānošanā, kas garantētu zemes īpašnieku un lietotāju tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu vai lietošanā nodoto zemi, ministrijas speciālisti norāda, ka sekmīgi izstrādāts teritorijas plānojums nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi ikvienam indivīdam un sabiedrībai kopumā.

Valdība jūlija vidū tika iepazīstināta ar RAPLM izstrādāto telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepciju, kura paredz vairākus risinājumus teritorijas jeb zemes izmantošanas plānošanas un telpiskās plānošanas jomā.

Koncepcijā tiek apskatītas iespējas, kā pilnveidot teritorijas plānojumu un detālplānojumu kontroles mehānismu un apstrīdēšanas iespējas. Apstiprinot teritorijas plānojumu ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, un papildus iestrādājot tiesiskajā regulējumā termiņus plānojuma izstrādei, tiktu saglabāta pastāvošā teritorijas plānojuma apstiprināšanas forma. Tāpat ministrijas speciālisti sadarbībā ar sociālajiem partneriem, plānošanas speciālistiem un ekspertiem strādā pie jauna telpiskās plānošanas likuma, kuru valdībā plānots iesniegt līdz šā gada 30.novembrim.

Savukārt, lai atvieglotu administratīvo slogu vietējām pašvaldībām, ministrijas ir izstrādājusi grozījumus vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumos.

Izstrādājot teritorijas plānojumu vai to grozījumus, viens no priekšnosacījumiem bija obligāti saņemt nosacījumus un atzinumus no vairākām institūcijām. Praksē bieži bija gadījumi, kad institūcijas nesniedza nosacījumus vai atzinumus par plānojumu, kas būtiski aizkavēja pašvaldības plānošanas dokumenta izstrādi.

Noteikumi paredz, ka institūcijām nosacījumi un atzinumi ir jāsniedz noteiktā termiņā. Ja šajā termiņā nosacījumus vai atzinumu institūcija nesniedz, tad tiek uzskatīts, ka attiecīgajā administratīvajā teritorijā nav publisko interešu un pašvaldība var turpināt izstrādāt teritorijas plānojumu vai tā grozījumus atbilstoši noteikumos noteiktajai procedūrai.

Ministrijas speciālisti norāda, ka gadījumā, ja institūcija atzinumā izvirza jaunus nosacījumus, pašvaldība ir tiesīga neņemt vērā šos uzstādījumus, jo sniedzot atzinumu, jāvērtē vai konkrētajā plānošanas dokumentā ir ievērtēti attiecīgās institūcijas nosacījumi.

Turpmāk sagatavojot teritorijas plānojuma vai to grozījumu dokumentāciju jāpievieno tikai pārskats par sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem, kurā tiek atspoguļots, vai priekšlikums ir ņemts vērā vai noraidīts.

Ministrijas speciālisti akcentē, ka saņemtos iesniegumus pašvaldībām ir jāiereģistrē, jāatbild un jāglabā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošinot to, ka institūcijas, tai skaitā RAPLM, var ar tiem iepazīties nepieciešamības gadījumā.

Ar jaunajiem noteikumiem ir saīsināta arī teritorijas plānojuma izstrādes procedūra, jo noteikta viena sabiedriskā apspriešana pēc teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādes.

Noteikumi nosaka konkrētus termiņus, kādos jāseko nākošajām darbībām detālplānojumu izstrādes gaitā. Tādējādi, izslēdzot pašvaldību patvaļu nevirzot atsevišķus detālplānojumu projektus izskatīšanai Domes sēde.

Teritorijas plānojums ir būtisks dokuments, kas nodrošina pašvaldības teritorijas racionālu izmantošanu un veicinātu ekonomisko attīstību, kā arī saglabātu dabu un kultūras mantojumu.

www.raplm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv