Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Zinātne

Latvija plāno attīstīt sadarbību kosmosa jomā

Publicēts 2009-05-07 15:37:09

Samazināt palielināt tekstu

05.05.2009

Lai Latvijas zinātniekiem stiprinātu iespējas iesaistīties kosmisko pētījumu un kosmisko tehnoloģiju izstrādes projektos un šo augstas pievienotās vērtības projektu rezultātu izmantošanu tautsaimniecībā, kā arī – lai attīstītu Latvijas kosmosa programmu un sagatavotos Latvijas dalībai Eiropas Kosmosa aģentūrā sadarbības valsts statusā, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Noteikumi par līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Kosmosa aģentūru par sadarbību kosmosa jomā miermīlīgiem mērķiem”, kuru šodien, 5.maijā, apstiprināja Ministru kabineta sanāksmē.

Būtiski akcentēt, ka Latvijas iniciatīvas un starptautiskā sadarbība kosmosa jomā paver iespējas attīstīt tautsaimniecību, veicināt valsts konkurētspēju, rosināt interesi par tehniskajām zinātnēm dažādos tās virzienos, lai nākotnē pilnvērtīgi tās izmantotu aizsardzības, satiksmes, vides, lauksaimniecības nozarēs - Latvijas ekonomiskajā attīstībā kopumā.

2009.gadā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pasūtītajā pētījumā apzinātas vairāk nekā 60 Latvijas institūcijas (zinātniskie institūti, tehnoloģiju parki, nevalstiskās organizācijas un komercsabiedrības), kas šobrīd darbojas ar kosmosu saistītu pētniecības, tehnoloģiju izstrādes un pakalpojumu sniegšanas jomās.

Jau pagājušā gada maijā, kad notika apvienotā 4.Eiropas Kosmosa padomes, ES Konkurētspējas padomes un Eiropas Kosmosa aģentūras sanāksme, Latvija pauda atbalstu un apliecināja savu gatavību kopējās Eiropas Kosmosa politikas kontekstā. Tādējādi tiktu veicināta gan pētniecība, gan ar to saistīto studiju programmu pilnveide un attīstība Latvijā un starptautiskā sadarbība. Vienlaikus, domājot par Latvijas augstākās izglītības attīstību un augstāko izglītību kā Latvijas eksportpreci, svarīgi turpināt strādāt pie unikālu starpnozaru un starpvalstu programmu veidošanas un īstenošanas, tajā skaitā – kosmisko tehnoloģiju jomā, izmantojot zināšanu un cilvēkresursu potenciālu arī pārējās Latvijas augstākās izglītības iestādēs.

Latvijas pusei ir atbilstoša infrastruktūra un speciālistu sagatavošanas bāze. Proti, Ventspils Augstskolā (VeA) ir akreditēta un tiek īstenota Latvijā pirmā un pagaidām vienīgā maģistra studiju programma kosmiskajās tehnoloģijās – „Satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas”. Studentu apmācībai tiek izmantota Latvijā modernāko un VeA Starptautiskā radioastronomijas centrā Irbenē (VSRAC) esošo augstas izšķirtspējas satelītattēlu pārnešanas (HRPT – high rate picture transmission) uztveršanas kompleksu. Šī studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar Nansī Tehnisko universitāti (Francija), tajā skaitā – izmantojot ES apmaiņas programmas SOCRATES/ERASMUS.

Kosmosa tehnoloģiju kontekstā svarīgu lomu ieņem arī Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (VATP), kura viens no mērķiem ir organizēt pasākumus, lai veicinātu augsto tehnoloģiju nozaru, tajā skaitā – kosmosa tehnoloģiju attīstību. VATP sadarbībā ar Latvijas un Vācijas kosmosa tehnoloģiju uzņēmumiem un pētniecības institūtiem strādā

Pie Latvijas Satelītehnoloģiju centra izveides, lai realizējot kopīgus rūpnieciskās pētniecības projektus, radītu priekšnosacījumus augstas pievienotās vērtības ražošanas attīstībai.

Ar savām iniciatīvām un līdz šim paveikto Latvija ES kontekstā parāda, ka VSRAC ir nozīmīgs infrastruktūras objekts kosmosa pētniecībā, kas ļāvis Latvijai uzsākt jauna kosmisko informācijas tehnoloģiju virziena – ģeoinformācijas satelīttehnoloģiju attīstību VeA un VSRAC. Šīs tehnoloģijas ir cieši saistītas ar ES kosmosa izpētes prioritātēm – GMES un satelītnavigācijas projektu „Galileo”.

Savstarpējo vienošanos par Latvijas izteikto vēlmi slēgt sadarbības līgumu Latvijas Republikas un Eiropas Kosmosa aģentūras pārstāvji panāca 2008.gada 16.aprīlī, un IZM izstrādātais noteikumu projekts ir nākamais solis sadarbības turpināšanā un kopīgo mērķu sasniegšanā.
  
Latvijas dalība Kosmosa aģentūrā pirmajā etapā paredz noslēgt sadarbības līgumu, kas nozīmē iepazīšanās fāzi starp aģentūru un jauno dalībvalsti, kas ilgst 5 gadus. Sadarbības līguma ietvaros Latvija, kā jaunā dalībvalsts saņem no aģentūras atbalstu projektu realizēšanai, zinātnieku apmaiņas programmām, apmācības procesa organizēšanai, kā arī pieredzes un informācijas apmaiņai. No Latvijas puses šajā laika posmā tiek sniegts apstiprinājums, ka tā vēlas kļūt par aģentūras dalībvalsti, savukārt aģentūra apstiprina šā procesa uzsākšanu.

Vienlaikus svarīgi, tajā skaitā – ES kontekstā, pievērst uzmanību atbilstošai speciālistu izglītošanai, lai paplašinātu kosmosa pētniecības rezultātā iegūto datu lietotāju kompetenci un šīs informācijas izmantošanu tautsaimniecībā nozarēs. Šāda integrēta pieeja sekmēs aizvien lielāku zinātnē un kosmosa pētniecībā iegūto datu izmantošanu sabiedrības labā. Piemēram, ļaus sekmīgāk prognozēt klimata izmaiņas un paredzēt iespējamās dabas katastrofas, kā arī – atbilstoši sagatavoties tām; integrēt pētniecību un tautsaimniecību, veicinot ES konkurētspēju; un visbeidzot – labāk rūpēties par mūsu kopīgo drošību. Turklāt kosmosa pētniecība ir nozīmīga loma vides un drošības globālajā monitoringā jeb satelītattēlu ieguvē un izmantošanā (GMES – global monitoring for environment and security).

Ja Latvijai ir iespēja piedalīties dažādos ES projektos kosmosa jomā, tad tā ir arī iespēja gūt labumu valstij no kopīgajām ES iniciatīvām šajā tehnisko zinātņu virzienā.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv