Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Ministrs O.Kastēns aicina uz diskusiju par Nacionālās iecietības programmas grozījumiem

Publicēts 2007-03-20 16:32:42

Samazināt palielināt tekstu

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Oskars Kastēns ir saņēmis atbildes vēstules no gandrīz visām organizācijām, kurām lūdza paust savu viedokli par Nacionālajā programmā iecietības veicināšanai (NPIV) grozījumu projektu.

Katoļu kardināls Jānis Pujats neuzskata, ka Nacionālajā programmā iecietības veicināšanai būtu iekļaujamas seksuālās minoritātes un ka "neiecietība būtu nacionāla problēma mūsu valstī". Atbilde no biedrības "No Pride" vēl nav saņemta.
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags vēstulē uzsver, ka "vietā būtu arī pasākumi, kas maina sabiedrības attieksmi pret vardarbīgām akcijām, to vietā aicinot izteikt savu viedokli miermīlīgā ceļā. Taču iecietību noteikti nedrīkstētu veicināt ar tādu uzvedības modeļu propagandu, kas rada draudus sabiedrības tikumībai un veselībai".
LGBT un viņu draugu apvienības "Mozaīka" norāda, ka "joprojām uzskatām, ka minētie grozījumi ir jāpieņem un tie uzlabos LGBT kopienas stāvokli".

Savukārt biedrība "Latvijas Nacionālā LGBT organizācija "ILGA Latvija" norāda, ka plānoto Draudzības dienu pasākumi nekādā veidā neuzlabos Latvijas seksuālo minoritāšu stāvokli: "ILGA Latvija neatbalsta Rīga Praids 2007 pasākumus. Pagājušā gada pasākumi parādīja, ka Draudzības dienas nav pasākums, kurš spēs izglītot Latvijas sabiedrību un veicinās toleranci.".
Organizācija ILGA Latvija vēstulē vēl min, ka ir veikusi aptauju, kurā "82% aptaujāto (seksuālās minoritātes) nevēlas šos pasākumus vismaz tuvākajos gados".

"Es atbalstu viedokli, ka Praida gājiens vēl vairāk padziļinātu neizpratni par seksuālajām minoritātēm. Ar gājienu nevar atrisināt seksuālo minoritāšu norādītās neiecietības problēmu. Risinājums ir jāmeklē diskusiju ceļā, uzklausot dažādus viedokļus," uzsver Oskars Kastēns.

Ministrs piebilst: "Ja lielākajām seksuālo minoritāšu organizācijām – ILGA Latvija un apvienībai Mozaīka – nav vienprātības par publiska gājiena nepieciešamību, es uzskatu, ka tas ir apliecinājums, ka gājiens nav efektīvākais veids sabiedrības uzrunāšanā".

Pēc visu atbildes vēstuļu saņemšanas tiks apkopoti pušu iesniegtie priekšlikumi un organizētas diskusijas ar visām jautājumā iesaistītajām pusēm. Pēc tam arī tiks lemta tālākā NPIV grozījumu virzība.

Uzziņai:

Ministra vēstules tika izsūtītas 2007.gada 27.februārī visām organizācijām un interesentiem, kas pauduši savu viedokli par NPIV grozījumu projektu: LGBT un viņu draugu apvienībai "Mozaīka", LELB arhibīskapam Jānim Vanagam, biedrībai "No Pride", Jānim Kardinālam Pujatam, kā arī biedrībai "Latvijas Nacionālā LGBT organizācija "ILGA Latvija"". Organizācijām vēstulēs tika izteikts lūgums sniegt viedokli par tiesiskā regulējuma izmaiņu nepieciešamību un priekšlikumus politiskas plānošanas dokumentu pilnveidošanai, kā arī lūgts sniegt viedokli par to, kādas mērķgrupas būtu iekļaujamas NPIV un kādi konkrēti pasākumi būtu īstenojami, lai novērstu vardarbību un diskrimināciju pret noteiktu sabiedrības grupu.

www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Seksuālās minoritātes;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv