Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Nodarbinātos aizsargās pret mākslīgā optiskā starojuma radīto iedarbību

Publicēts 2009-07-01 12:33:29

Samazināt palielināt tekstu

30.06.2009

Lai aizsargātu nodarbināto drošību un veselību darba laikā pret risku, ko rada vai varētu radīt optiskā starojuma iedarbība, īpaši uz ādu un acīm, šodien valdībā apstiprināti jauni noteikumi darba aizsardzības jomā.

Labklājības ministrijas (LM) izstrādātajos Ministru kabineta (MK) noteikumos „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret mākslīgā optiskā starojuma radīto risku darba vidē” noteikti mākslīgā optiskā starojuma iedarbības ierobežojumi (ekspozīcijas robežvērtības). Tos ievērojot, nodarbinātie, kas pakļauti šim starojumam, ir aizsargāti pret tā kaitīgo ietekmi uz veselību.

Lai noteiktu optiskā starojuma iedarbību un izvērtētu tā radītos riskus, darba devējam būs jāveic pirmreizējs optiskā starojuma radītā riska novērtējums. Ja darba devējs konstatēs, ka mākslīgais optiskais starojums rada vai varētu radīt risku nodarbināto veselībai un drošībai, viņam saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem nepieciešamības gadījumā būs jāveic mākslīgā optiskā starojuma mērījumi vai aprēķini.

Atbilstoši noteikumiem mākslīgā optiskā starojuma mērījumus ar kalibrētu mēraparatūru varēs veikt akreditētas laboratorijas, kompetentas institūcijas vai kompetenti speciālisti darba aizsardzības jautājumos, darba aizsardzības speciālisti, kuriem ir 2.līmeņa augstākā izglītība darba aizsardzībā, kā arī personas ar atbilstošu kvalifikāciju mērījumu veikšanai.

Darba vietās, kurās var tikt pārsniegti optiskā starojuma iedarbības ierobežojumi, darba devējam būs jāveic tādi organizatoriski un tehniski pasākumi kā, piemēram, jānodrošina nodarbinātie ar piemērotiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, jāuzstāda bloķēšanas ierīces, aizsargekrāni.

Tāpat darba devējam būs pienākums apmācīt un informēt nodarbinātos par optiskā starojuma iedarbību un iespējamo risku viņu drošībai un veselībai, darba aizsardzības pasākumiem un veselības traucējumu pazīmēm. Savukārt, ja nodarbinātais būs pakļauts optiskā starojuma radītā riska iedarbībai, darba devējam būs pienākums nodrošināt nodarbināto obligātās veselības pārbaudes.

Jaunajos noteikumos ir pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2006/25/EK par veselības un drošības minimālajām prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskiem, ko izraisa fizikāli faktori (mākslīgais optiskais starojums) prasības.

Noteikumi stāsies spēkā ar 2010.gada 27.aprīli. Par to ievērošanu būs atbildīgs darba devējs, darba aizsardzības prasību ievērošanu kontrolēs Valsts darba inspekcija.

Mākslīgais optiskais starojums ir jebkurš elektromagnētiskais starojums ar viļņa garumu diapazonā no 100 nm (nanometri) līdz 1 mm.

Šobrīd mūsu valsts normatīvajos aktos specifiskas prasības nodarbināto aizsardzībai pret mākslīgā (ultravioletā, redzamā, infrasarkanā un lāzera) optiskā starojuma  radīto risku darba vidē nav noteiktas. Darbinieku aizsardzībai darba devējam šobrīd jāievēro Darba aizsardzības likumā un uz tā pamata izdoto MK noteikumu vispārīgās prasības.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv