Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Nosaka dabas lieguma "Sitas un Pededzes paliene" individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus

Publicēts 2007-03-06 13:27:23

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 6. martā, Ministru kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu "Dabas lieguma "Sitas un Pededzes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".

Vides ministrijas izstrādātais MK noteikumu projekts paredz dabas lieguma "Sitas un Pededzes paliene" teritorijā noteikt četras funkcionālās zonas – neitrālo zonu, regulējamā režīma zonu, dabas lieguma zonu un dabas parka zonu.

Regulējamā režīma zona izveidota, lai saglabātu dabiskos mežu biotopus un īpaši aizsargājamu putnu sugu ligzdošanas biotopus. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu īpaši aizsargājamus pļavu u.c. biotopus, kā arī īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu – griezes (Crex crex), ķikuta (Gallinago media), ormanīša (Porzana porzana), purva pūces (Asio flammeus) un lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) dzīvotnes, mazā ērgļa (Aquila pomarina) barošanās vietas, kā arī īpaši aizsargājamo augu sugu dzīvotnes. Dabas parka zona izveidota, lai nodrošinātu mežaudžu ilgtpējīgu apsaimniekošanu.

Dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene" izveidots 2004. gada 8. aprīlī ar MK noteikumiem Nr. 266 "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem"". Liegums ir Eiropas nozīmes aizsargājamā teritorija – Natura 2000.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Sitas un Pededzes paliene;
Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv