Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Nosaka dabas parka "Dvietes paliene" individuālos aizsardzības un izmantošanas kārtību

Publicēts 2007-04-24 21:52:41

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 24.aprīli, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrija sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts "Dabas parka "Dvietes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".

Vides ministrijas izstrādātais noteikumu projekts nosaka dabas parka "Dvietes paliene" individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī tā funkcionālo zonējumu.

Dabas parkā noteikta dabas parka un dabas lieguma zona. Dabas lieguma zona izveidota, lai izveidota, lai saglabātu un atjaunotu mitrāju, palieņu pļavu un palieņu mežu biotopus, un aizsargātu īpaši aizsargājamo putnu sugu - griezes (Crex crex), ķikuta (Gallinago media), baltā stārķa (Ciconia ciconia), ormanīša (Porzana porzana), melnā zīriņa (Chlidonias niger), mazā ērgļa (Aquila pomarina) dzīvotnes un migrējošo ūdensputnu barošanās vietas.

Tā kā dabas parkā tiek noteikta dabas lieguma zona, saskaņā ar likumu "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" dabas lieguma zonas zemes īpašniekiem būs tiesības uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem: atlīdzību par mež­saimnieciskās darbības ierobežojumiem vai zemes maiņu

Dabas parks "Dvietes paliene" atrodas Daugavpils rajona Ilūkstes novadā un Dvietes pagastā, un Jēkabpils rajona Rubenes pagastā, tā platība ir 4989 ha. Tas izveidots īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai, kā arī palieņu pļavu un mežu aizsardzībai un ir iekļauts Latvijas Natura 2000 teritoriju sarakstā.

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Dvietes paliene;
Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv