Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

NVA projekts „KOMPLEKSI ATBALSTA PASĀKUMI” aicina DARBA DEVĒJUS pieteikt darba vietas bezdarbnieku praktiskai apmācībai

Publicēts 2009-08-04 14:23:03

Samazināt palielināt tekstu

Lai palīdzētu atgriezties darba tirgū tiem bezdarbniekiem, kuri īpaši pakļauti sociālās atstumtības riskam, piemēram, ilgstošos, ekonomiski neaktīvos bezdarbniekus, jaunās māmiņas/tēvus sešus mēnešus pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, bezdarbniekus ar invaliditāti u.c., Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu uzsāk bezdarbnieku komplekso atbalsta pasākumu īstenošanu.

Galvenās komplekso atbalsta pasākumu aktivitātes (darba prasmju attīstība) īstenošanai nepieciešams darba devēju atbalsts. Tādēļ NVA jau no šodienas aicina darba devējus pieteikties komplekso atbalsta pasākumu aktivitātes darba prasmju attīstība īstenošanai NVA filiālēs visā Latvijā.

Šo aktivitāti NVA organizē un piedāvā darba devējiem uz iepriekš veiksmīgi realizētā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Darba izmēģinājumi” pieredzes, kurš guva lielu atsaucību gan bezdarbnieku, gan darba devēju vidū. Arī jaunā pasākuma aktivitāte darba prasmju attīstībai paredz bezdarbniekam pie konkrēta darba devēja iegūt jaunas darba iemaņas, kā arī attīstīt un pilnveidot jau esošās.

Aktivitātes darba prasmju attīstībai pie darba devēja īstenošanai NVA piedāvā:
1. finansiālu atbalstu bezdarbniekam darba prasmju apguvei/pilnveidei pie darba devēja (darbs 40 stundas nedēļā) – 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas mēnesī. Šajā gadījumā NVA sedz darbinieka izmaksas.
2. finansiālu atbalstu darba devējam – 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas mēnesī bezdarbnieka darba vadītājam par viena iesaistītā bezdarbnieka apmācību.
3. finansiālu atbalstu specifisku pakalpojumu sniegšanai:
• apmaksā normatīvajos aktos paredzētās obligātās veselības pārbaudes.
• Darbu vadītājiem – bezdarbnieku ar invaliditāti piesaistīšanā, piemēram, darba vietas pielāgošanu, kas veikta pēc ergoterapeita atzinuma (šī aktivitāte tiks nodrošināta 2010.gada 2.pusē) u.c.

Nepieciešamie dokumenti, kas darba devējam jāiesniedz NVA filiālē, kuras administratīvajā teritorijā vēlas nodarbināt bezdarbniekus:
• pieteikums pasākuma īstenošanai;
• dokumenta kopija, kas apliecina, ka darba devējs ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
• izziņa (neiesniedz valsts un pašvaldību institūcijas vai šo institūciju struktūrvienības, Reliģisko organizāciju reģistrā reģistrētas reliģiskās organizācijas), kas ir izdota ne agrāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas un apliecina, ka juridiskā vai fiziskā persona nav atzīta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
• bezdarbnieka darba pienākumu apraksts pieteikumā piedāvātajās profesijās.

! Plašāku informāciju un saistošos dokumentus par aktīvo nodarbinātības pasākumu „Kompleksie atbalsta pasākumi” darba devēji var atrast NVA mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļā “Darba devējiem => Kompleksie atbalsta pasākumi”, kā arī tuvākajā NVA filiālē.

Komplekso atbalsta pasākumu ietvaros NVA plāno 2009.gadā sniegt palīdzību 2000 problēmgrupu bezdarbniekiem, savukārt līdz 2013.gadam Kompleksajos atbalsta pasākumos paredzēts iesaistīt gandrīz 13900 bezdarbnieku visos Latvijas reģionos, īpašu uzmanību pievēršot Latgalei.

Kompleksajos atbalsta pasākumos var tikt iesaistīti NVA reģistrētie:
• jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem;
• bezdarbnieki 6 mēnešu laikā pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma beigām;
• bezdarbnieki, kuriem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumam atlikuši ne vairāk kā pieci gadi;
• ilgstošie bezdarbnieki;
• bezdarbnieki, kas atgriezās Latvijā pēc ilgstošas uzturēšanās ārzemēs;
• bezdarbnieki ar invaliditāti, t.sk. ar garīga rakstura traucējumiem;
• bezdarbnieki pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs;
• bezdarbnieki ar atkarību no alkohola, narkotiskām, psihotropām vai toksiskām vielām
• bezdarbnieki, kuri nemeklē darbu, bet atbilst Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma nosacījumiem.

www.nva.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv