Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Ostās nebūtu jānosaka aizsargjoslu ierobežojumi

Publicēts 2007-05-10 17:06:03

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 10. maijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas(RAPLM) sagatavotie grozījumi Aizsargjoslu likumā, paredzot, ka virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nenosaka ostu teritorijās.

Aizsargjoslu likumā ir noteikti vispārīgie virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu izveidošanas mērķi – samazināt piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērst erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūdināmajās zonās, kā arī saglabāt apvidum raksturīgo ainavu. Likumā noteikti ierobežojumi darbībai virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, kas cita starp attiecas arī uz ostu teritorijām.

Atteikties no šiem aizsargjolsu ierobežojumiem ostās ir būtiski tādēļ, ka ostām ir nozīmīga loma valsts ekonomiskajā attīstībā un ostas darbības mērķis ir maksimāli attīstīt saimniecisko darbību teritoriāli ierobežotā teritorijā. Turklāt ostu teritoriju sauszemes daļas vairumā gadījumu jau ir mākslīgi pārveidotas, izveidojot mākslīgi izveidotos uzbērumus un hidrotehniskās būves, kas nepieciešamas ostas funkcionēšanai.

Ņemot vērā šo ostas darbības specifiku, RAPLM uzskatīja par nepieciešamu izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegt grozījumus Aizsargjoslu likuma 7.pantā, nosakot, ka virszemes ūdensobjektu aizsargjosla ostu sauszemes teritorijā netiek noteikta.

Tas ļautu novērst pretrunu starp vides un dabas aizsardzības aizsargjoslu izveides galveno uzdevumu, kas noteikts Aizsargjoslu likuma 5.panta pirmajā daļā - samazināt vai novērst antropogēnās iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas - un ostas kā vienas no valsts ekonomiskās attīstības nodrošinātāju, izveides galveno uzdevumu.

www.raplm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv