Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Bankas, kredīti un līzings

Paplašina iespējas galvot par studiju un studējošo kredītiem

Publicēts 2009-06-26 13:36:54

Samazināt palielināt tekstu

25.06.2009

Turpmāk cilvēks varēs galvot par vairākiem studējošajiem, ja viņa ikmēneša ienākumi būs vienādi vai lielāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, kura reizināta ar studējošo skaitu, par kuriem tiek galvots – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie un šodien, 2009.gada 25.jūnijā, Ministru kabinetā (MK) apstiprinātie grozījumi MK 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”.

Savukārt persona, kura pati saņem vai atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem vai no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu vai citus saņemtos kredītus, varēs galvot par studējošo, ja galvotāja ikmēneša kopējie maksājumi kredītsaistību dzēšanai nepārsniegs 40 procentus no kopējiem ikmēneša ienākumiem – arī to paredz grozījumi MK noteikumos.

Šobrīd, lai saņemtu studiju vai studējošā kredītu, ir nepieciešams kredīta galvinieks – pilngadīga rīcībspējīga persona, kurai ir regulāri ienākumi, kas mēnesī nav mazāki par valstī noteikto minimālo algu. Galvinieks var galvot par kredītiem vairākiem studējošajiem vienīgi tad, ja šie studējošie ir viņa bērni. Par galvinieku nevar būt persona, kura pati saņem vai atmaksā agrāk no valsts budžeta līdzekļiem vai kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņemtos kredītus.    

Ierosinājumu paplašināt galvinieku loku izteica Latvijas Studentu apvienība, pamatojot to ar grūtībām atrast MK noteikumu prasībām atbilstošus galviniekus. Studentu priekšlikumi tika izskatīti sanāksmē, kurā piedalījās valsts institūciju, Latvijas Studentu apvienības un banku pārstāvji. Grozījumos tika iekļauti tie priekšlikumi, kurus atbalstīja visas ieinteresētās puses.  

Šodien apstiprinātais MK noteikumu projekts precizē arī kredīta galvinieka nomaiņas kārtību, paredzot, ka divu mēnešu laikā pēc kredītiestādes pieprasījuma galvinieks ir jānomaina. Ja tas netiek izdarīts, kredītiestāde ir tiesīga apturēt kredītu izmaksas. Noteikumu projektā precizēta kredītiestāžu sniegtās informācijas izmantošanas kārtība par kredīta ņēmējiem, kuri pēdējo sešu mēnešu laikā nav veikuši regulārus kredīta un kredīta procentu maksājumus, neparedzot šīs informācijas publicēšanu internetā.

Latvijā vienotu studentu kreditēšanas politiku un studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas darbību un attīstību nodrošina Studiju fonds (http://www.sf.gov.lv/). Ar 2009.gada 1.jūliju Studiju fonda nosaukums būs Studiju un zinātnes administrācija. Tas saistīts ar IZM padotībā esošās Latvijas Zinātnes padomes reorganizāciju, nododot atsevišķus tās struktūrvienības uzdevumus Studiju fondam.

Šī reorganizācija tiek veikta, lai ievērotu valsts finanšu līdzekļu lietderīga izlietojuma apsvērumu aspektu un lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu ekonomisku, pārdomātu izlietojumu un plānošanu atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2009.gadam”. Reorganizācijas rezultātā tiks nodrošināta padomes un fonda līdzšinējo funkciju optimizācija un ekonomisks valsts budžeta līdzekļu izlietojums.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv