Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Pārņems Regulu par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm

Publicēts 2007-03-01 15:00:00

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 1. martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 6. septembra noteikumos Nr. 688 "Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcas efekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti"".

2006. gada 17. maijā pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (turpmāk – Regula Nr. 842/2006), kas regulē ANO Vispārējās konvencijas "Par klimata pārmaiņām" Kioto protokolā uzskaitīto fluorēto siltumnīcas efekta gāzu (SEG) izmantošanu Eiropas Savienībā un kuras nonākšana atmosfērā veicina klimata pārmaiņas. Šīs Regulas piemērošanas kārtība Latvijā pagaidām nav noteikta.

Šobrīd spēkā ir MK 2005. gada 6. septembra noteikumi Nr. 688 "Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti"(turpmāk – noteikumi Nr. 688), kas nosaka Regulas 2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni (turpmāk – Regula 2037/2000), piemērošanas kārtību un īpašus ierobežojumus darbībām ar fluorētām gāzēm, kas ir aukstuma aģenti. Noteikumi Nr. 688 tika pieņemti, kad Regula Nr. 842/2006 vēl nebija publicēta.

Tāpēc Vides ministrija izstrādājusi MK noteikumu projektu, kas iever noteikumos Nr. 688 iekļautās prasības par Regulas 2037/2000 piemērošanas kārtību un atskaitīšanās un ziņošanas prasības, kā arī nosaka kārtību, kādā Latvija izpildīs Regulas 842/2006 noteiktās prasības.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Kioto protokols;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv