Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Pieņemti noteikumi par atbalstu tiešajiem maksājumiem lauksaimniecībā

Publicēts 2007-04-18 16:56:39

Samazināt palielināt tekstu

Valdība ir akceptējusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru Kabineta noteikumus "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros".

Normatīvais akts nosaka lauksaimnieku tiesības un pienākumus, piesakoties 14 dažādiem Eiropas Savienības (ES) tiešajiem maksājumiem. Kopš 2006.gada piešķiršanas nosacījumi pamatā nav mainījušies vienotajam platības maksājumam, atsevišķajam cukura maksājumam un vēl šādiem papildu valsts tiešajiem maksājumiem (PVTM): par laukaugu platībām; par lopbarības platībām; par nokautiem vai eksportētiem liellopiem; par zīdītājgovīm; par aitu mātēm, par zālāja un linu sēklām, par kartupeļu cieti.

Ar 2007.gadu lauksaimniekiem ir pieejami jauni tiešie maksājumi - atbalsts par enerģētiskajiem kultūraugiem un četri atdalītie PVTM, tas ir, atdalītais PVTM par platībām, atdalītais PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem, atdalītais PVTM par pienu un atdalītais PVTM īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem.

Atdalīto PVTM būtība ir tā, ka netiek skatītas lauksaimnieka darbības attiecīgajā gadā, bet gan references periodā - 2006.gadā vai 2006./2007. kvotas gadā. Tas nozīmē, ka atdalīto PVTM par platībām lauksaimnieki saņems tad, ja 2006.gadā viņi ir bijuši PVTM par laukaugu platībām vai PVTM par kartupeļu cieti saņēmēji.

Līdzīgi atdalīto PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem saņems lauksaimnieki, kuri 2006.gadā saņēmuši PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem. Atdalītie PVTM tiek piešķirti par 2006.gadā attiecīgajām PVTM apstiprinātajām atbalstāmām vienībām (lai cietes kartupeļu audzētāji saņemtu atdalīto PVTM par platībām tiek skatīts ha skaits, kas 2006.gadā noteikts līgumā ar cietes ražotāju). Atdalītais PVTM īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem būs pieejams par vienotajam platības maksājumam atbilstošo ha skaitu, kas noteikts Platību maksājumu iesniegumā 2007.gadā.

Savukārt atdalīto PVTM par pienu 2007.gadā un arī turpmāk lauksaimnieki saņems, pirmkārt, par 2006./2007. kvotas gadā kvotas ietvaros realizētajām piena tonnām, izņemot kvotas piena tonnas, kas piešķirtas no restrukturizācijas rezerves un, otrkārt, par 2006./2007. kvotas gadā no restrukturizācijas rezerves piešķirto piena tonnu, piena ražotājiem, kuriem uz 2006./2007. kvotas gada sākumu nebija piena kvotas.

Atbalsts par enerģētiskiem kultūraugiem ir pieejams par platībām, kurās tiek audzēti kultūraugi ar mērķi tos izmantot enerģijas produktu, proti, biodegvielas, elektroenerģijas un siltumenerģijas, ražošanai. Lauksaimnieki atbalstu varēs saņemt tikai tad, ja ir noslēguši ar atzītiem savācējiem vai pirmajiem pārstrādātājiem kultūraugu pārdošanas līgumu, kā arī ja līdz 2007.gada 15.maijam līguma kopiju un apliecinājumu par noslēgtajiem līgumiem kopā ar Platību maksājumu iesniegumu 2007.gadā iesnieguši Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs.

Tas nozīmē, ka Platību maksājumu iesniegums 2007.gadā ir pamats, lai pieteiktos vienotajam platības maksājumam, atbalstam par enerģētiskiem kultūraugiem, PVTM par laukaugiem, PVTM par lopbarības platībām, atdalītajam PVTM par platībām, atdalītajam PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem, atdalītajam PVTM īpašos gadījumos jauniem lauksaimniekiem, kā arī atsevišķiem ar lauku attīstības pasākumu īstenošanu saistītiem maksājumiem.

Attiecībā uz atdalīto PVTM par platībām un atdalīto PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem lauksaimniekiem iesniegumu formās plašāka informācija nav nepieciešama. Jānorāda tikai saimniecības platība vienotajam platības maksājumam, jo atbilstība vienotajam platības maksājumam ir pamata nosacījums, lai saņemtu atdalītos PVTM. LAD katram atbalsta pretendentam pārbaudīs, vai tas ir bijis attiecīgā PVTM saņēmējs 2006.gadā un noteiks maksājumam atbilstošos references rādītājus.

Tā, piemēram, atdalītajam PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem references rādītāji ir lopu skaits, pirmkārt, par kuru 2006.gadā ir saņemts PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem, otrkārt, kuri laika periodā no 2007.gada 1.janvāra līdz 1.martam ir ienākuši ganāmpulkā un, treškārt, kuri ir atbilstoši PVTM par kautiem vai eksportētiem liellopiem un laika periodā no 2007.gada 1.janvāra līdz 1.martam tikuši nokauti vai eksportēti.

Iesniegumu formas un rokasgrāmatas lauksaimniekiem, tāpat kā iepriekšējos trīs gadus, kopš lauksaimnieki saņem tiešos maksājumus, ir pieejamas LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv