Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Precizēta Zemkopības ministrijas stratēģija 2007. - 2009.gadam

Publicēts 2007-04-13 09:22:13

Samazināt palielināt tekstu

Zemkopības ministrija (ZM) ir aktualizējusi ZM darbības stratēģiju 2007. - 2009.gadam, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē. Stratēģija ir ZM vidēja termiņa darbības plānošanas dokuments, kurā atspoguļoti tās mērķi, darbības virzieni, to īstenošanas programmas un nepieciešamais finansējums. Budžeta programmu ietvaros nepieciešamības gadījumā izvirzītas jaunas politikas iniciatīvas, kā arī pamatota programmas īstenošanai nepieciešamo administratīvo spēju pilnveidošanas vajadzība.

Aktualizējot ZM stratēģiju, tās īstenošanas programmu daļā precizēti darbības rezultāti, to faktiskie rādītāji 2006.gadā un, izvērtējot jaunās politikas iniciatīvas, precizēti plānotie rādītāji no 2007. līdz 2010.gadam, kā arī precizētas esošās un noteiktas jaunas politikas iniciatīvas 2008., 2009. un 2010.gadam.

Tāpat aktualizēta ir arī visu programmu sadaļa "Programmas finansējums" atbilstoši likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam" noteiktajam un izveidota jauna apakšprogramma "Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" lauku konsultatīvai un informācijas apmaiņas sistēmai un tālākizglītībai"

Stratēģija izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikā pieņemtajiem valsts attīstības politikas plānošanas dokumentiem, normatīvajiem aktiem, kā arī ZM kompetencē esošo nozaru attīstības politikām, to plānošanas dokumentiem un tiesību aktos ietvertajām normām. Ar savu darbību kompetences nozarēs ZM centīsies īstenot šajos dokumentos ietvertās prioritātes.

Stratēģija ietver ZM līdzšinējās darbības vides un spēju novērtējumu, misijas un vidēja termiņa mērķu definējumu un rīcības plānu šo mērķu sasniegšanai. Rīcības plāns un tam attiecināts finansējums ir veidots atbilstoši budžeta programmu izstrādes principam. Katrai budžeta programmai ir mērķis, kas pamato programmas realizācijas nepieciešamību un noteikti ietekmes rādītāji un darbības rezultātu rādītāji, kas raksturo mērķa sasniegšanas izpildi no 2006. līdz 2010.gadam.

ZM misija ir rūpēties par drošu pārtiku iedzīvotājiem, sekmēt laukos dzīvojošo cilvēku labklājību un nodrošināt priekšnoteikumus ilgspējīgai Latvijas dabas resursu apsaimniekošanai. ZM pamatvērtība ir cilvēki – nozarē strādājošie un sabiedrība kopumā. Atbilstoši ZM nolikumam un Valdības deklarācijai ZM kompetences nozares ir lauksaimniecība, pārtikas aprite, lauku attīstība, kā arī meža un zivsaimniecības nozares. ZM izstrādā šo nozaru politiku, organizē un uzrauga to īstenošanu, kā arī pārstāv šo nozaru intereses valsts attīstības un citu nozaru politikas dokumentos.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv