Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

R. Munkevics nosūta vēstuli Saeimas priekšsēdētājam G.Daudzem

Publicēts 2008-05-21 16:20:54

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 2008.gada 21.maijā, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Raimonds Munkevics nosūtīja vēstuli Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājam Gundaram Daudzem, kurā aicina Saeimu pārskatīt likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa apmērus Jūrmalā.

Pilns vēstules teksts:


"Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājam G.Daudzem

Par nekustamā īpašuma nodokļa
pieauguma ierobežojumu Jūrmalas pilsētai

Jūrmalas pilsētas dome, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli par zemi Jūrmalas pilsētā esošajiem nekustamajiem īpašumiem 2008.gadā, ir konstatējusi, ka pēc kadastrālo vērtību zonējuma aktualizācijas apstiprināšanas Ministru kabinetā 2007.gada vasarā nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības lielākajai daļai nekustamo īpašumu ir palielinājušās vairākkārtīgi.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" Pārejas noteikumu 22.punktu: "Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību un katru ēku 2008., 2009. un 2010.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem."

Tas nozīmē, ka Jūrmalas pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2008., 2009. un 2010. gadā nodoklis katru gadu, salīdzinot ar iepriekšējo, pieaugs par 25% un 2010. gadā sasniegs gandrīz 100% pieaugumu salīdzinājumā ar 2007.gadu, kas summāri Jūrmalas nodokļa maksātājiem salīdzinot ar citiem valsts reģioniem, ir ievērojams.

Ja nekustamajam īpašumam 2007.-2009.gadā tiek mainīts zemes lietošanas mērķis, nodoklim netiek piemērots nodokļa pieauguma ierobežojums 25% apmērā, bet nodoklis tiks aprēķināts 1% apmērā no aktualizētās kadastrālās vērtībaS.

Atšķirības kadastrālajās vērtībās Jūrmalā un pārējās valsts teritorijas pašvaldībās (izņemot Rīgu un Rīgas rajonu) atsevišķos gadījumos sasniedz pat 100 reizes, bet iedzīvotāju ienākumu atšķirības ir salīdzinoši nelielas, tādēļ jau šobrīd Jūrmalas iedzīvotāju nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma īpatsvars no ienākumiem ir ievērojami augstāks nekā citur Latvijā.

Lai mazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu Jūrmalas pilsētas nodokļa maksātājiem, lūdzam Jūsu atbalstu šīs problēmas risināšanā un pievienoties mūsu prasībai Latvijas Republikas Saeimai un Ministru kabinetam veikt grozījumus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" un izteikt likuma Pārejas noteikumu 22.punktu šādā redakcijā: "Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību un katru ēku 2008., 2009. un 2010.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem. Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieaugums 2009. un 2010.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 5 procentiem. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums tiek piemērots arī tādiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kuri sastāv no vienas telpu grupas un zemes domājamām daļām:
1) kuri no jauna izveidoti privatizācijas rezultātā. Šādā gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu piemēro, vadoties no iepriekšējam taksācijas gadam aprēķinātā nodokļa par nesadalīto zemes vienību, kas bija piekritīga katram atsevišķam dzīvoklim vai nedzīvojamai telpai;
2) ja attiecīgajai telpu grupai Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā nav mainīts telpu grupas lietošanas veids, arī gadījumos, ja zemei ir mainīts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis."."

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Jūrmala; Raimonds Munkevics;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv