Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Sāksies pieteikšanās platību maksājumiem lauksaimniecībā

Publicēts 2008-04-11 09:48:54

Samazināt palielināt tekstu

10.04.2008

Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) un lauksaimnieku organizācijām ir beigusi diskusijas par Ministru kabineta (MK) noteikumiem attiecībā uz šā gada tiešajiem maksājumiem un Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam platību maksājumiem. Šos noteikumus valdībā plānots apstiprināt 15.aprīlī, un tālab lauksaimnieki Eiropas Savienības (ES) platību maksājumiem varēs pieteikties sākot ar 23.aprīli. Pieteikumus, tāpat kā iepriekšējos četrus gadus, kopš lauksaimnieki saņem šos atbalsta veidus, pieņems LAD reģionālās lauksaimniecības pārvaldes. Šogad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties arī elektroniski.

Zemkopības ministrs Mārtiņš Roze norāda: "Šogad paralēli tradicionālajam pieteikšanās veidam – iesnieguma veidlapu aizpildīšanai, ieviesta elektroniskā pieteikšanās, kas ievērojami ietaupīs laiku un arī nodrošinās daudz precīzāku pieteikumu aizpildīšanu. Latvija ir viena no pirmajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kura uzreiz pilnībā ievieš šo pretendentiem parocīgo sistēmu." Pieteikšanās kārtība platībmaksājumiem praktiski nav mainījusies, tāpat arī pieteikšanās termiņi ir tādi paši kā iepriekšējos gados. Tāpēc lauksaimnieki neizjutīs būtiskas izmaiņas maksājumu administrēšanas sistēmā. "Gan pieteikšanās veidlapas, gan rokasgrāmata ir uzskatāmas, parocīgas lasīšanai, iesniegums aizpildāms vienkārši," skaidro M.Roze.

Rokasgrāmatas platību maksājumu saņemšanai lauksaimnieki kopā ar lauka bloka kartēm un iesniegumu veidlapām varēs saņemt LAD reģionālajās pārvaldēs no 23. aprīļa. Pieteikumus pieņems līdz 15. maijam. Līdz šim datumam arī jāpiesakās atbalstam Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumiem, t.i. mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA), Natura 2000 maksājumiem lauksaimniecības zemēs un meža zemēs, Agrovides apakšpasākumiem - bioloģiskajai lauksaimniecībai, rugājiem ziemas periodā, integrētai augļkopībai un dārzeņkopībai, kā arī bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos.

Pieteikties platību maksājumu atbalstam varēs arī vēl pēc tam – līdz 9.jūnijam, tikai jārēķinās, ka šajā gadījumā tiks ņemtā vērā kavēšanās un attiecīgi tiks piemērots atbalsta apjoma samazinājums 1% apmērā par katru nokavēto dienu. Ja kavēšanās ilgs vairāk par 25 kalendārām dienām, iesniegums netiks pieņemts.

Labojumus un papildinājumus platību maksājumu iesniegumos, ja tādi būs nepieciešami, lauksaimnieki varēs iesniegt līdz 15.jūnijam.

Maksājumu izmaksas sākuma termiņš ir šā gada 1.decembris, savukārt pēdējie maksājumi tiks veikti līdz 2009.gada 30. jūnijam.

Pirms pieteikumu aizpildīšanas lauksaimniekiem rūpīgi jāizlasa rokasgrāmata, jo atsevišķas procedūras ir mainītas, kā arī papildu šobrīd esošajiem atbalsta pasākumiem lauksaimniekiem no 2008.gada būs pieejams jauns atbalsta veids – maksājums par pārstrādei paredzētajām aveņu un zemeņu platībām (mīkstajiem augļiem).

Tāpat kā līdz šim, lauksaimnieki var pieteikties Vienotajam platības maksājumam (VPM). Tāpat atbalstam var pieteikt arī piemājas dārzu, kur vienā laukā audzē vairākas kultūras, piemēram, kartupeļus, burkānus, upeņu vai citu ogu krūmus, kas domāti pašu patēriņam.

Lauksaimniekiem jāievēro, ka izmaiņas skārušas VPM saņemšanas nosacījumus. Tie ir papildināti ar jaunu nosacījumu, ka lauksaimniecībā izmantojamajai zemei, par kuru lauksaimnieks vēlas saņemt VPM, ir jābūt lauksaimnieka īpašumā vai valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15.jūnijā. Tāpat kā līdz šim VPM saņemšanai jāievēro nosacījums, ka to var saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas 2003. gada 30. jūnijā bija labā lauksaimniecības stāvoklī un uz tās neaug krūmi un latvāņi, kā arī tā nav pārpurvojusies un sākusi apmežoties.

Ar mērķi samazināt administratīvos slogu samazināts iesniedzamo veidlapu skaits lauksaimniekiem attiecībā uz atdalīto Papildu valsts tiešo maksājumu (PVTM) par pienu un atsevišķo maksājumu par cukuru. Turpmāk, piesakoties uz šiem maksājumiem, vairs nebūs jāiesniedz atsevišķas veidlapas, bet gan uz šiem atbalsta maksājumiem lauksaimnieks varēs pretendēt jau iesniedzot platību maksājumu iesniegumu.

Šogad arī atcelta prasība atbalsta pretendentiem uz PVTM par zālāju un linu sēklām iesniegt informāciju par iepriekšējā gadā saražotās sēklas faktisko realizācijas cenu.

Jaunie lauksaimnieki arī 2008.gadā varēs saņemt atdalīto PVTM īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem. Par jauno lauksaimnieku tiks uzskatīta Komercreģistrā laikposmā no 2006.gada 15.maija līdz 2008.gada 1.martam reģistrēta persona, kas veic lauksaimniecisko darbību un pirmo reizi piesakās vienotajam platības maksājumam.

Šogad, tāpat kā pērn, atbalstu varēs saņemt arī enerģētisko kultūraugu audzētāji. Lai pieteiktos šim atbalstam, līdz 15. maijam lauksaimniekam jānoslēdz līgums ar atzītu savācēju vai pirmapstrādātāju. Lauksaimniekiem, kas pretendēs uz atbalstu par enerģētiskajiem kultūraugiem, ja tie tiek izmantoti vai pārstrādāti saimniecībā uz vietas, līdz kārtējā gada 15.maijam LAD reģionālajās pārvaldēs būs jāiesniedz daudzgadīgo enerģētisko kultūraugu platību deklarācija par gadiem līdz ražas novākšanai. Tāpat līdz nākamā gada 1.aprīlim būs jāiesniedz enerģētisko kultūraugu ražas novākšanas deklarācija.

Atgādinām, ka MLA atbalstu par pastāvīgo pļavu, ganību un aramzemē sēto zālāju platībām varēs saņemt tie atbalsta pretendenti – ganāmpulku īpašnieki, kuru īpašumā ir dzīvnieku skaits, kas nodrošina minimālo liellopu blīvumu vismaz 0,20 dzīvnieku vienības uz hektāru. Jāievēro, ka šo atbalstu varēs saņemt tikai tā persona vai zemnieku saimniecība, kas reģistrējusi ganāmpulku uz sava vārda.

Tādējādi, lai arī turpmāk tiktu nodrošināta iespēja saņemt MLA atbalsta maksājumu, jāievēro atbilstība starp LAD un valsts aģentūrai "Lauksaimniecības datu centrs" (LDC) sniegtajiem datiem, t.i. īpašumā esošos dzīvniekus LDC jāreģistrē un atbalsta iesniegumu LAD jāiesniedz uz vienas un tās pašas fiziskas personas vai juridiskas personas vārda.

Šogad, piesakoties uz Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma Agrovide apakšpasākumu atbalstu, t.i. uz jau zināmiem bioloģiskās lauksaimniecības attīstības un bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas zālājos atbalstu, paralēli varēs pieteikties arī un diviem jauniem apakšpasākumiem – "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" un "Rugāju lauks ziemas periodā". Jāņem vērā, ka saistības šajos apakšpasākumos varēs uzņemt tikai par tām platībām, par kurām saistības nav uzņemtas iepriekšējos gados. Savukārt 2004.-2006.gadā uzņemtās saistības par atbalstam pieteikto platību vai dzīvniekiem bez izmaiņām turpināsies līdz saistību perioda beigām (piemēram, līdz 2009.gadam, ja saistības uzņemtas 2005.gadā).

Plašāka informācija par pieteikšanās kārtību, elektroniskās pieteikšanās sistēmu, kā arī pieteikuma veidlapas tiks publicētas gan ZM, gan LAD interneta mājas lapās.

Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus pieteikšanos platībmaksājumiem neatlikt uz pēdējo brīdi, lai steigā pieteikumos nepieļautu neuzmanības kļūdas, kā arī aktīvi izmantot elektroniskās pieteikšanās priekšrocības. Tāpat arī pašiem sekot kļūdu novēršanai un būt aktīviem sadarbojoties ar LAD. Tad laicīgi tiks aprēķinātas atbalsta summas un maksimāli ātri ieskaitītas pretendentu kontos.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Mārtiņš Roze; Natura 2000; Agrovide; Lauku attīstības programma;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv