Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Sāksies pieteikšanās tiešajiem maksājumiem lauksaimniecībā

Publicēts 2007-04-12 11:58:16

Samazināt palielināt tekstu

Lauksaimnieki Eiropas Savienības (ES) tiešajiem maksājumiem varēs pieteikties sākot ar 16.aprīli, kas šogad ir pirmā diena iesniegumu pieņemšanai saskaņā ar normatīvajos aktos norādīto. Pieteikumus, tāpat kā iepriekšējos trīs gadus, kopš lauksaimnieki saņem šo atbalsta veidu, pieņems Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālās lauksaimniecības pārvaldes.

Zemkopības ministrs Mārtiņš Roze norāda: "Pieteikšanās kārtība platībmaksājumiem šogad praktiski nav izmainīta, tāpat arī pieteikšanās termiņi ir tādi paši kā iepriekšējos gados. Tāpēc lauksaimnieki neizjutīs būtiskas izmaiņas maksājumu administrēšanas sistēmā. Gan pieteikšanās veidlapas, gan rokasgrāmata ir uzskatāmas, parocīgas lasīšanai, iesniegums aizpildāms vienkārši."

Rokasgrāmatas platību maksājumu saņemšanai lauksaimnieki kopā ar lauka bloka kartēm un iesniegumu veidlapām varēs saņemt LAD reģionālajās pārvaldēs no 16. aprīļa. Pieteikumus pieņems līdz 15. maijam.

Pieteikties platībamaksājumu atbalstam varēs arī vēl pēc tam – līdz 11.jūnijam, tikai jārēķinās, ka tad atbalsta apjoma samazinājums būs 1% par katru nokavēto dienu. Līdz 11. jūnijam LAD pieņems iesniegumus arī agrovides atbalstam, kā arī labojumus platībmaksājumu iesniegumos, ja tādi ir nepieciešami.

Pēc 11.jūnija LAD datus apkopos un ievadīs intetgrētajā administrēšanas kontroles sistēmā (IAKS) vienlaikus uzsākot fiziskās pārbaudes uz lauka.

Maksājumu saņemšanas termiņš saskaņā ar noteikto ir šā gada 1.decembris, savukārt pēdējie maksājumi tiks veikti līdz 2008.gada 30 jūnijam.

Pirms pieteikumu aizpildīšanas lauksaimniekiem rūpīgi jāizlasa rokasgrāmata, jo atsevišķas procedūras ir mainītas, kā arī līdzšinējo astoņu atbalsta pasākumu vietā lauksaimniekiem būs pieejami 11 atbalsta pasākumi.

Lauksaimniekiem jāievēro, ka izmaiņas skārušas papildu valsts tiešo maksājumu (PVTM) saņemšanas nosacījumus. Šis maksājums sākot ar šo gadu sadalīts divās daļās: pirmā daļa balstīta uz 2006.gadā pieteiktajām apsaimniekotajām platībām jeb tā dēvētais vēsturisko maksājumu, savukārt otra maksājumu daļa saistīta ar saimniecības ražošanas veidu jeb saistīto maksājumu. Vēsturisko maksājumu varēs saņemt tādā pašā apjomā, kas pieteikts PVTM, bet tas nevarēs pārsniegt 2006.gadā pieteikto apsaimniekoto platību. Par saistīto daļu uzskatāma tā platības daļa, kurā tiek audzēta kāda kultūra, piemēram, kvieši, kā arī tiek ievēroti visi saņemšanas nosacījumi.

Šogad jauns atbalsta pasākums ir atbalsts par enerģētisko kultūraugu audzēšanu. Tā mērķis ir atbalstīt lauksaimniekus, kas audzē kultūraugus ar augstu enerģētisko vērtību un nodod tos pārstrādei atzītiem savācējiem un pārstrādātājiem. Atbalsts paredzēts apmēram 31,5 latu apjomā par hektāru, un tam varēs pieteikt platības, uz kurām tiek audzēti kultūraugi, ko izmantos biodegvielas ražošanai, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai no biomasas. Lai pieteiktos šim atbalstam, līdz 15. maijam lauksaimniekam jānoslēdz līgumu ar atzītu savācēju vai pirmapstrādātāju.

Izmaiņas skārušas Mazāk labvēlīgo apvidu (MLA) atbalstu par pastāvīgo pļavu, ganību un aramzemē sēto zālāju platībām. Šogad to varēs saņemt, ja tiks nodrošināts liellopu blīvums vismaz 0,20 dzīvnieku vienības uz katru MLA hektāru. Pērn šim atbalstam bija jānodrošina liellopu blīvums 0,20 dzīvnieku vienību uz 30 hektāriem.

Savukārt uz Lauku attīstības plāna agrovides pasākumiem (bioloģiskās lauksaimniecības attīstība, bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos, buferjoslu ierīkošana, erozijas ierobežošana, lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana) varēs pieteikties tikai tie lauksaimnieki, kas jau ir uzņēmušies saistības jeb pieteikušies uz kādu no agrovides apakšpasākumiem 2006.gadā, bet par jaunām platībām atbalstu saņemt nevarēs.
Tāpat kā līdz šim, bez izmaiņām lauksaimnieks savu zemi var pieteikt vienotajam platības maksājumam (VPM).

Atbalstam var pieteikt arī piemājas dārzu, kur vienā laukā audzē vairākas kultūras, piemēram, kartupeļus, burkānus, upeņu vai citu ogu krūmus, kas domāti pašu patēriņam. VPM var saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas 2003. gada 30. jūnijā bija labā lauksaimniecības stāvoklī un uz tās neaug krūmi un latvāņi, kā arī tā nav pārpurvojusies un sākusi apmežoties.

Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus pieteikšanos platībmaksājumiem neatlikt uz pēdējo brīdi, lai steigā pieteikumos nepieļautu neuzmanības kļūdas. Tāpat arī pašiem sekot kļūdu novēršanai un būt aktīviem sadarbojoties ar LAD. Tad arī laicīgi tiks aprēķinātas atbalsta summas un maksimāli ātri ieskaitītas pretendentu kontos.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv