Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Saņems atbalstu biodegvielas ražošanai

Publicēts 2008-04-15 23:07:39

Samazināt palielināt tekstu

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos Ministra kabineta (MK) noteikumus "Noteikumi par finansiāli atbalstāmām kvotām biodegvielai".

Izstrādātais noteikumu aizstās šobrīd spēkā esošos 2005.gada 13.septembra Ministru kabineta noteikumus Nr.712 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai".

Šobrīd apstiprinātajā normatīvajā aktā ir precizētas prasības biodegvielas ražotājiem, lai varētu pretendēt uz finansiāli atbalstāmo kvotu. Turpmāk, uz finansiāli atbalstāmo kvotu attiecīgajā gadā varēs pieteikties pretendents, kurš atbilst šādiem nosacījumiem:
- tam ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti;
- tā rīcībā esošās biodegvielas ražošanai nepieciešamās iekārtas ar attiecīgo jaudu ir nodotas ekspluatācijā un atrodas iepriekš minētajā akcīzes preču noliktavā;
- biodegvielai, kas saražota finansiāli atbalstāmās kvotas ietvaros, izmanto rapšu sēklas, rapšu eļļu vai graudus;
- tas nesaņem atbalstu biodegvielas ražošanas kārtējo izdevumu segšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī finansiāli atbalstāmās kvotas ietvaros saražotajai biodegvielai;
- tam nav nodokļu parādu;
-tā saražotā biodegviela atbilst normatīvajos aktos noteiktajām biodegvielas kvalitātes prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par biodegvielas kvalitāti.

Atbilstoši iepriekš minētajām ir skaidri definēti arī iesniedzami dokumenti, kas apliecina minēto prasību izpildi.
Noteikumu projekts paredz arī sodu sankciju ieviešanu, ja biodegvielas ražotājs līdz kārtējā gada 1.novembrim ir saražojis mazāk nekā 75% no tam piešķirtās finansiāli atbalstāmās kvotas. Šie nosacījumi tiks piemēroti visiem biodegvielas ražotājiem, kam piešķirta finansiāli atbalstāmā kvota.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".


www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv