Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Tiks noteikta mājas lietas vešanas kārtība

Publicēts 2009-11-27 01:02:09

Samazināt palielināt tekstu

26.11.2009

Ekonomikas ministrija, sadarbībā ar nozares pārstāvjiem, ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi” (turpmāk - Noteikumu projekts) un šodien, 26.novembrī, iesniedza starpinstitūciju saskaņošanai.

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā iekārtojama un aktualizējama Mājas lieta un tajā ir atrunātas prasības Mājas lietas noformēšanai, Mājas lietas nodaļas un informācijas aktualizēšanas nosacījumi, kā arī kārtība, kādā pieprasāma un sniedzama informācija par Mājas lietu.

Mājas lietas vešanas mērķis ir visu to dokumentu uzkrāšana un izmantošana, kas ir saistīti ar dzīvojamo māju un tās pārvaldīšanu. Ar mājas lietu varēs iepazīties attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki, kā arī valsts un pašvaldību institūcijas.

2010.gada 1.janvārī stāsies spēkā Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (turpmāk - Likums), kas noteiks vienotu kārtību visu dzīvojamo māju pārvaldīšanai. Likums regulēs dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesā iesaistīto dalībnieku savstarpējās attiecības, noteiks viņu tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību kompetenci dzīvojamo māju pārvaldīšanas organizēšanā un pārraudzībā. Tostarp, Likums nosaka arī pamatprasības Mājas lietas vešanas kārtībai un paredz Ministru kabineta noteikumu izstrādi šīs jomas regulēšanai.

Noteikumu projekts paredz, ka Mājas lietu izveido, ved un aktualizē dzīvojamās mājas īpašnieks, pārvaldnieks vai īpašnieka pilnvarota persona.

Mājas lietu varēs iekārtot gan papīra dokumenta, gan elektroniska dokumenta formā un tai jāsastāv no četrām nodaļām, kurās ievieto attiecīgos dokumentus.

Pirmajā nodaļā iekļauj nekustamā īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopiju, dzīvojamās mājas pamatdokumentus, izmaiņas tajos. Mājas lietas otrajā nodaļā iekļauj ziņas par dzīvojamas mājas īpašnieku un datus par dzīvokļu īpašniekiem. Trešajā nodaļā iekļauj dzīvojamās mājas tehniskos dokumentus u.c. saistītos dokumentus. Savukārt, ceturtajā nodaļā iekļauj dzīvojamās mājas pārvaldīšanas formas tiesiskumu apliecinošus dokumentus, obligāti veicamo un citu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību nodrošināšanai nepieciešamos un to izpildi apliecinošos dokumentus, kā arī iekļauj no katra dzīvokļa īpašnieka saņemto un pakalpojumu sniedzējam pārskaitīto maksājumu apliecinošās izdrukas, skaitītāju mērījumus, dzīvojamās mājas faktisko ieņēmumu un izdevumu ceturkšņa un gada atskaiti, ar dzīvojamās mājas tehnisko uzturēšanu saistīto darbu plānošanas dokumentus, u.c. dokumentus.

Plašāka informācija par Noteikumu projektu pieejama Ministru kabineta interneta mājas lapā: http://www.mk.gov.lv .

www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv