Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Uzlabos tiesisko regulējumu notāru pārbaužu kārtošanai

Publicēts 2008-05-08 18:19:16

Samazināt palielināt tekstu

Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti trīs noteikumu projekti, kas nepieciešami, lai realizētu 2008. gada 23. janvārī spēkā stājušos grozījumus Notariāta likumā par notāru kvalifikācijas pārbaudēm. Noteikumu projektus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti.

Līdz ar minēto grozījumu Notariāta likumā stāšanos spēkā tika ieviestas zvērinātu notāru regulārās un ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes, kurās tiek pārbaudītas pretendenta un zvērināta notāra zināšanas un prasmes. Notariāta likumā teikts ka, šo pārbaužu vērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets, tāpēc izstrādāts noteikumu projekts – Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtība, jomas, kurās tiek pārbaudītas pretendenta un zvērināta notāra zināšanas un prasmes, un to vērtēšanas kārtība.

Noteikumiem izstrādāti pieci pielikumi: zvērināta notāra amata pretendentu un zvērinātu notāru zināšanu un prasmju vērtējuma lapu paraugi, eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes pirmās un otrās daļas vērtēšanas kritēriji, kā arī eksāmena un ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes trešās daļas vērtēšanas kritēriji.

Lai pretendents nokārtotu eksāmenu, vai lai zvērināts notārs nokārtotu kvalifikācijas pārbaudi, tiks pārbaudītas viņa zināšanas un prasmes tādās jomās kā vispārējā tiesību teorija, konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības, notariāta tiesības, krimināltiesības, notāru ētikā u.c.

Līdz šim netiek arī paredzēta kredītpunktu piešķiršana zvērinātam notāram par aktivitātēm, ar kurām celta profesionālā vai akadēmiskā kvalifikācija, un tādēļ iespējama pilnīga vai daļēja zvērināta notāra atbrīvošana no regulārās kvalifikācijas pārbaudes. Tāpēc šodien izsludināja noteikumu projektu, kas noteiks aktivitātes zvērināta notāra profesionālās kvalifikācijas celšanai, par ko piešķir kredītpunktus. Tiks noteikti arī kredītpunktu piešķiršanas kritēriji un kārtība, kā arī nepieciešamais kredītpunktu skaits un kārtība pilnīgai vai daļējai atbrīvošanai no regulārās kvalifikācijas pārbaudes kārtošanas. Lai notārs pilnībā tiktu atbrīvots no pārbaudes, tam nepieciešami 200 kredītpunkti. Turklāt noteikumu projekts paredz, par kādām zvērināta notāra aktivitātēm profesionālās vai akadēmiskās kvalifikācijas celšanai tiks piešķirti kredītpunkti, proti, par Latvijas Zvērinātu notāru padomes organizēto apmācību apmeklēšanu, citu valstu notariāta vai starptautisko notariāta organizāciju organizētu apmācību apmeklējumu vai par publikāciju notariāta prakses jautājumos publiskā izdevumā u.c

Šodien izsludināta arī kārtība, kādā Latvijas Zvērinātu notāru padome veido to personu reģistru, kurām atsauktas pilnvaras. Proti, ka atsaukto pilnvaru reģistrā būs jāiekļauj informācija par pilnvarotāja, pilnvarnieka – fiziskas personas vārdu, uzvārdu un personas. Tāpat noteikumu projektā teikts, ka atsaukto pilnvaru reģistrā iekļaujama informācija par juridiskas personas nosaukumu un reģistrācijas numuru.

Noteikumu projekti nodoti saskaņošanai Finanšu ministrijai.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv