Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Valdība uzklausa ziņojumu par KNAB priekšnieka iecelšanu un atbrīvošanu no amata

Publicēts 2008-04-15 23:06:06

Samazināt palielināt tekstu

Ministru kabinets šodien uzklausīja Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) sagatavoto ziņojumu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – KNAB) priekšnieka iecelšanu amatā, atstādināšanu no amata un disciplināro sodīšanu. Ziņojums izstrādāts saskaņā ar Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta neatliekamo darbu plānu.

Valdība šodien nolēma, ka plašāka diskusija par ziņojumā izteiktajiem priekšlikumiem notiks, kad Ministru kabinetā tiks izskatīti KNAB sagatavotie grozījumi KNAB likumā.

TM bija dots uzdevums iesniegt Ministru prezidentam ziņojumu par KNAB likumu, analizējot iespējas stiprināt ģenerālprokurora lomu KNAB priekšnieka amatā iecelšanas procesā. TM bija arī jāidentificē minētā likuma pretrunas ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu jautājumos par KNAB priekšnieka atstādināšanu no amata un disciplināro izmeklēšanu, kā arī administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu, un to novēršanas iespējas.

Kā teikts ziņojumā, saskaņā ar KNAB likumu, iestādes priekšnieku amatā uz pieciem gadiem ieceļ un atbrīvo no amata Saeima pēc Ministru kabineta ieteikuma. Ievērojot to, ka KNAB priekšnieka amata kandidātam izvirzāmās prasības ir formālas, ģenerālprokurora piedalīšanās amatā iecelšanas procesā ir vērtējama, jo faktiski jebkura persona, kas atbilst visām likumā uzskaitītajām prasībām, var tikt apstiprināta priekšnieka amatā.

Apstāklis, ka KNAB priekšnieku ieceļ un atceļ no amata Saeima, norāda uz likumdevēja mērķi paredzēt KNAB priekšnieka neatkarības garantijas, līdz ar to nepieciešams izvērtēt nepieciešamību ģenerālprokuroram piedalīties KNAB priekšnieka atbrīvošanas no amata procedūras stiprināšanā.

Pašlaik likumā ir noteikti gadījumi, kādos no amata atbrīvo KNAB amatpersonu, proti, pēc paša vēlēšanās, sakarā ar pārbaudes neizturēšanu, sakarā ar darba līguma termiņa izbeigšanos u.c. Savukārt Ministru kabinets izveido komisiju, lai izvērtētu tādus iemeslus KNAB priekšnieka atbrīvošanai no amata, kas ir saistīti ar personas iesaistīšanos politiskajā partijā, personas pārejošu darbnespēju, kuras dēļ persona nav pildījusi amata pienākumus ilgāk par četriem mēnešiem pēc kārtas vai neatbilstību ieņemamam amatam.

Komisiju izveido, ņemot vērā ģenerālprokurora vai Ministru prezidenta sniegto informāciju, kas pamato iemeslus KNAB priekšnieka atbrīvošanai no amata. Komisiju vada ģenerālprokurors vai viņa īpaši pilnvarots virsprokurors. Taču ģenerālprokurora loma komisijas darbībā ir formāla, jo, izņemot ģenerālprokuroru, komisijas sastāvā ir Satversmes aizsardzības biroja direktors, Drošības policijas priekšnieks, Ministru kabineta pilnvarots ministrs un Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs. Savukārt lēmumu par to, vai ir pamats KNAB priekšnieka atbrīvošanai no amata, komisija pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

Ievērojot iepriekš minēto, būtu izvērtējama iespējamība noteikt komisijas lēmuma pieņemšanai kvalificēto balsu vairākumu, ņemot vērā, ka divi no pieciem komisijas locekļiem ir politiskas amatpersonas. Šāds risinājums samazinātu politiski motivēto iejaukšanos KNAB darbā.

KNAB likums nosaka, ka par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, dienesta pilnvaru pārsniegšanu, valsts noslēpuma vai ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu, darba līguma un darba kārtības neievērošanu, noteikto amata pienākumu nepildīšanu vai šo pienākumu nolaidīgu pildīšanu, KNAB mantas bojāšanu vai nozaudēšanu, kā arī par KNAB ētikas kodeksā noteikto pamatprincipu neievērošanu un citiem pārkāpumiem KNAB biroja amatpersonu un darbinieku var saukt pie disciplināratbildības.

Disciplinārlietas ierosināšanas, izskatīšanas un disciplinārsoda piemērošanas kārtību nosaka KNAB priekšnieks. Līdz ar to šis regulējums neattiecas uz disciplinārlietu, kas ierosināta pret pašu priekšnieku, un būtu nepieciešams noteikt KNAB priekšnieka disciplinārās sodīšanas procedūru.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: KNAB;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv