Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Veidos apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu

Publicēts 2008-05-21 15:46:55

Samazināt palielināt tekstu

20.05.2008

Šodien Ministru kabinets akceptēja apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumu. Likumprojektu projektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta speciālisti.

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt aktuālu un publiski pieejamu informāciju par apgrūtinātajām teritorijām un apgrūtinājumus izraisošajiem objektiem, izveidojot Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu. Vienotajā sistēmā tiks uzkrāti telpiskie un teksta dati jeb metadati par visu valsts teritoriju.

Kā teikts likumprojekta anotācijā, Latvijā apgrūtināto teritoriju lielāko īpatsvaru veido aizsargjoslas, ko nosaka Aizsargjoslu likums. Pārējās apgrūtinātās teritorijas nosaka likums "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām", likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību", Būvniecības likums, Civillikums, likums "Par zemes dzīlēm", Sugu un biotopu aizsardzības likums, likums "Par piesārņojumu" un Zvejniecības likums. Līdz ar to nav noteikti vienoti principi informācijas par apgrūtinātajām teritorijām uzkrāšanā, tā tiek uzkrāta atšķirīgā veidā, proti, atšķiras datu formāti, detalizācijas pakāpe un precizitāte, turklāt personai, lai saņemtu informāciju, nepieciešams vērsties dažādās institūcijās.

Aizsargjoslu likums jau paredz izveidot Aizsargjoslu datu bāzi, kurā uzkrātie dati par aizsargjoslām veidos aptuveni 70% no kopējās informācijas par visām valstī esošajām apgrūtinātajām teritorijām. Gan no lietotāju, gan datu turētāju viedokļa būtu lietderīgi esošo normatīvo regulējumu paplašināt, pieņemot likumprojektu par jaunas, visaptverošas informācijas sistēmas izveidi, kurā būtu nodrošināta nosacīti 100% informācijas uzkrāšana.

Pieņemot šo likumprojektu, tiktu risināta problēma, ka valstī nav pieejami aktuāli dati par visām apgrūtinātajām teritorijām, kā arī nav aktuālas informācijas par nekustamo īpašumu objektu apgrūtinājumiem un lietošanas tiesību aprobežojumiem.

Pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā būs noteiktas informatīvās sistēmas izveidošanas un darbības principi, uzkrājamie dati un to sniedzēji, tiesības un pienākumi, datu avoti, datu izsniegšana, izmantošana un finansēšanas kārtību. Informatīvās sistēmas pārzinis būs Valsts zemes dienests.

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā iekļautos datus plānots savietot ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu, lai automātiski noteiktu nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus. Savukārt aktuālāki un precīzāki kadastrālās uzmērīšanas dati no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kalpos par informācijas aktualizācijas avotu Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā.

Likums vēl jāpieņem Saeimā.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv