Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Veidos līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondu

Publicēts 2008-05-20 12:43:45

Samazināt palielināt tekstu

19.05.2008

Šodien Ministru kabinets pieņēma noteikumus par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtību, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta speciālisti.

Noteikumu mērķis ir noteikt līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda pilsētās izveidošanas un zemes piešķiršanas kārtību bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem bijušā zemes īpašuma vietā. Kā paredz noteikumi, līdzvērtīgu zemi piešķirs par īpašumā neatjaunoto, 1940. gada 21. jūlijā piederējušo zemes īpašumu vai tā daļu tās pašas pilsētas administratīvajā teritorijā, ja par to nav piešķirta kompensācija.

Pēc noteikumu stāšanās spēkā būs noteikta kārtība, kādā iekļaus zemi līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā un kādu informāciju norādīs par fondā esošajiem līdzvērtīgiem zemes gabaliem, kā arī to, kādā kārtībā izsūtīs līdzvērtīgu zemes gabalu piedāvājumu un piešķirs līdzvērtīgu zemi.

Fondu izveidos pilsētas (novada) dome ar lēmumu. Pretendentiem līdzvērtīgu zemi piešķirs, ja būs atzītas šādas tiesības pašvaldības lēmumā, kas pieņemts līdz 1995. gada 15. novembrim, pilsētas zemes komisijas lēmumā vai atzinumā, Centrālās zemes komisijas lēmumā vai tiesas spriedumā.

Kā to paredz noteikumi, pilsētas zemes komisija līdz 2008. gada 31. jūlijam pretendentiem ierakstītā pasta sūtījumā ar pavadvēstuli nosūtīs paziņojumu par bijušā zemes īpašuma vērtību uz 1940. gada 21. jūliju, kā arī informēs viņu par pilsētas domes izveidoto fondu un tiesībām iegūt līdzvērtīgu zemi noteiktajā kārtībā.

Pretendentam viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas rakstveidā jāpaziņo par savu izvēli pilsētas zemes komisijai, norādot izvēlētos zemes gabalus prioritārā secībā ar kārtas numuru, atsūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu. Ja pretendents noteiktajā termiņā par savu izvēli nepaziņo vai nepiekrīt piedāvājumam, tad pilsētas zemes komisija tam nosūtīs nākamo zemes gabalu piedāvājumu. Ja uz vienu līdzvērtīgu zemes gabalu piesakās vairāki pretendenti ar vienādu vislielāko bijušā zemes īpašuma vērtību, tad starp viņiem pašvaldība veiks izlozi.

Fondu ar pilsētas domes lēmumu jāizveido trīs mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv