Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nekustamie īpašumi un būvniecība

Vēstule: Pretkorupcijas principi Nacionālās bibliotēkas būvniecībā

Publicēts 2008-02-19 10:03:26

Samazināt palielināt tekstu

Minsitru prezidentam
Ivaram Godmanim

Kultūras ministrei
Helēnai Demakovai

v/a J3b direktoram
Zigurdam Magonem
Rīgā, 2008.gada 18.februārī
Nr. 8/030

Augsti godātais ministru prezidenta kungs!
Ļoti cienījamā ministres kundze!
Augsti godātais Magones kungs!


Vēlos vērst Jūsu uzmanību uz pretrunu starp Kultūras ministrijas (KM) un v/a Jaunie trīs brāļi (J3b) 2005.gada 2.septembrī ar Sabiedrību par atklātību DELNA slēgtajā Līdzdarbības līgumā pretkorupcijas politikas un nosacījumu īstenošanai Jauno trīs brāļu būvniecības projektos sabiedrībai pausto politisko gribu un apņemšanos darīt visu iespējamo, lai novērstu korupciju un pat jebkādas šaubas par iespējamu korupciju no vienas puses un Ministru kabineta rīkojumu v/a J3b atsākt sarunas ar visiem trim nu jau līdzekļu trūkuma dēļ pārtrauktā slēgtā konkursa "Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbi" otrajai kārtai kvalificētajiem pretendentiem: 1) "Nacionālo būvkompāniju apvienība" (RBS Skals, Skonto būve, RE&RE), 2) PBLC, Moduls Rīga un PB Fasādes juridisko personību apvienību un 3) Merko Ehitus / Merks.

Kamēr pirmie divi pretendenti pilnībā izpildīja visus konkursa nosacījumus un iesniedza pilnvērtīgus piedāvājumus, tikmēr AS Merko Ehitus un SIA Merks 2007.gada 10.augustā atteicās no dalības konkursā, argumentējot ar apgrūtinošiem termiņiem, finanšu nosacījumiem un no KM un v/a J3b ar Delnu slēgtā Līdzdarbības līguma izrietošās civiltiesiskās atbildības par pretkorupcijas noteikumu ieviešanu un īstenošanu Nacionālās bibliotēkas būvniecībā.

Pavisam neilgi pēc šī paziņojuma - jau oktobrī - AS Merko Ehitus amatpersonas Igaunijā tika aizturētas saistībā ar aizdomām par augstākā līmeņa sistēmiski un ilglaicīgi veiktu politisko korupciju – Vides ministra un citu valsts amatpersonu piekukuļošanu ar mērķi panākt īpaši izdevīgus nosacījumus aizsargjoslu kompensējamo zemju iegūšanai. Kā liecina Igaunijas preses materiāli un Delnas Transparency International kolēģu sniegtā informācija Igaunijas Ģenerālprokuratūra un Drošības policija aizdomas uzskata par pietiekamām, lai tiktu izvirzīta apsūdzība kukuļošanā un kukuļņemšanā. Minētās iestādes pagājušajā nedēļā nodeva šo krimināllietu tiesas izskatīšanai.

AS Merko Ehitus draud līdz pat 12 miljonu Ls liels naudas sods, par ko tieši šodien spriež AS Merko Ehitus ārkārtas akcionāru kopsapulce. Kopumā runa ir par vienu no apjomīgākajām politiskās korupcijas krimināllietām Baltijas valstu vēsturē. Starplaikā AS Merko Ehitus ir informējusi medijus par skandāla izraisītajiem uzņēmējdarbības apgrūtinājumiem, sadarbības partneriem pārtraucot sadarbību ar uzņēmumu. AS akciju vērtība Tallinas biržā pusotra gada laikā ir zaudējusi ~ 30% savas vērtības.

AS Merko Ehitus un SIA Merks līdzšinējā sadarbības prakse ar par Gaismas pils būvniecību atbildīgajām Latvijas valsts institūcijām nav atbildusi korporatīvās sociālās atbildības standartiem, labai biznesa praksei un nav liecinājusi par izpratni saistībā ar Gaismas pils projektu īpašo emocionālo slodzi un būvnieku īpašo atbildību pret Latvijas sabiedrību un valsts publiskajiem līdzekļiem, kādu sagaida Kultūras ministrija un v/a J3b. Abi uzņēmumi, pirms informēt pasūtītāju par grūtībām izpildīt konkursa nosacījumus, 2007.gada 10.augustā ar nepamatotu publisku kritiku vērsās pret pašiem projektiem, to augsto pārvaldības standartu un potenciālajiem sadarbības partneriem.

Taču ārpus aprakstītās sliktās prakses, kas pati par sevi jau būtu pietiekams iemesls pretendenta izslēgšanai, Igaunijas tiesībaizsardzības institūciju ierosinātā krimināllieta un apsūdzības celšana kukuļošanā pilnīgi noteikti ir vērtējams gan kā v/a J3b slēgtajā konkursā pretendentu bez ierunām diskvalificējošs pārkāpums, gan kā izslēgšanas iemesls arī visos citos v/a J3b publiskajos iepirkumos atbilstoši KM, v/a J3b un Delnas slēgtajā Līdzdarbības līgumā atrunātajām prasībām (Līdzdarbības līguma Pretkorupcijas deklarācija):

"9. Ja Piegādātājs vai tā Apakšuzņēmējs pirms vai pēc Projekta līguma parakstīšanas ir izdarījis pārkāpumu, pārkāpjot iepriekšminētos (Pretkorupcijas deklarācijas) noteikumus vai jebkurā citā veidā, tādējādi darot apšaubāmu savu kā Piegādātāja godīgumu, Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma. Pārkāpums tiek uzskatīts par notikušu, ja, izvērtējot visus pieejamos pierādījumus, nav pamata saprātīgām šaubām.

10. Pretendents/Izpildītājs galvo, ka pēdējo 3 gadu laikā nav notikuši nopietni pārkāpumi, kuri varētu būt par pamatu tā vai tā piesaistīto Apakšuzņēmēju profesionālā godīguma apšaubīšanai. Ja attiecībā uz šo jautājumu Pretendents/Izpildītājs ir sniedzis nepatiesus paziņojumus, Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma."

Delnas rīcībā esošā informācija arī liecina, ka AS Merko Ehitus un SIA Merks līdzšinējo rīcību krimināllietā nevar raksturot kā labu un atbildīgu uzņēmējdarbības praksi. Kamēr augsts pretkorupcijas standarts nozīmētu, ka uzņēmums pats atbildīgi un aktīvi izvērtē un izmeklē tiesībaizsardzības institūciju izvirzītos pārmetumus, kā arī skaidri distancējas no notikušā un iesaistītajām amatpersonām, tikmēr Merko Ehitus ir aprobežojies ar defensīvu publisku apgalvojumu, ka krimināllietas priekšmetu veidojošie darījumi ar aizsargjoslu zemēm esot bijuši saskaņā ar Igaunijas likumiem.

Ņemot vērā šajā vēstulē uzskaitītos jau iepriekš publiski pieejamos datus par apsūdzībām augstākā līmeņa korupcijā AS Merko Ehitus un SIA Merks, kā arī faktu, ka abi uzņēmumi paši pērn brīvprātīgi izstājās no slēgtā konkursa par Nacionālās bibliotēkas būvniecību, Ministru kabineta lēmums aicināt šos uzņēmumus atkārtoti pretendēt uz Gaismas pils būvniecību ir neizskaidrojams, nesaprotams un nesavienojams ar valdības deklarācijā noteiktajiem pretkorupcijas, tiesiskuma un biznesa ētikas veicināšanas standartiem.

Šāda prakse pakļauj korupcijas aizdomām emocionāli noslogoto Gaismas pils projektu, kā arī valsts starptautisko reputāciju. Jebkādas aizdomas par iespējamu korupciju saistībā ar Nacionālās bibliotēkas būvniecību grautu jau tā trauslo sabiedrības uzticību Latvijas valsts varas institūciju godaprātam.

Valdības lēmums ir arī pretrunā ar Kultūras ministrijas un v/a J3b līdz šim iedibināto augsto standartu pretkorupcijas jomā Jauno trīs brāļu projektu realizācijā. Projektos īstenotie starptautiski pieņemtie pretkorupcijas principi ir plaši diskutēti un apspriesti Latvijas būvnieku vidē. Abas pārējās pārtrauktajā konkursā pieteikumus iesniegušās būvfirmas jau ir garantējušas civiltiesisku saistību uzņemšanos par pretkorupcijas instrumentu īstenošanu Nacionālās bibliotēkas būvniecībā.

Pretkorupcijas nosacījumi līgumā tiek iekļauti Pretkorupcijas deklarācijas formā, kas paredz, ka būvnieks ne tikai veic likumos noteiktos minimālos pienākumus, bet arī skaidro savu rīcību sabiedrībai. Uzņēmumiem būs jāapņemas veikt visu nepieciešamo, lai novērstu korupciju iepirkuma ietvaros. Dažādi pretkorupcijas pasākumi tiek īstenoti, sākot no konkursa izsludināšanas līdz darbu pabeigšanai un ēkas nodošanai ekspluatācijā.

Līguma izpildes laikā būvniekam būs jāievieš savā uzņēmumā ētikas kodekss un korupcijas risku vadības mehānisms jeb pretkorupcijas politika un jāatsakās sadarboties ar apakšuzņēmējiem, kas neievēro ētiskas un godīgas uzņēmējdarbības principus. Līgums paredzēs arī atskaitīšanos par veiktajiem maksājumiem projekta ietvaros.

Šīs prasības ir starptautisks standarts godīgai biznesa praksei.

Uzņēmumiem, kas pretendē uz LNB ēkas būvniecību jābūt gataviem darīt vairāk, lai materializētu jaunu valsts simbolu nekā tas būtu, piemēram, parasta lielveikala būvē. Uzņēmējiem ir jādomā gan par ēkas drošību, gan videi draudzīgu materiālu un tehnoloģiju izmantošanu, gan par godprātīgu un atbildīgu attieksmi pret pasūtītāju, piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un sadarbības partneriem un ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kurš maksā par kvalitatīvas Nacionālās bibliotēkas ēkas uzcelšanu un būs tās lietotājs.

Tāpēc lūdzu darīt visu iespējamo, lai novērstu no valdības rīkojuma par sarunu uzsākšanu ar trīs pretendentiem izrietošo apdraudējumu Gaismas pils projekta reputācijai un pildītu gan valdības deklarācijā sabiedrībai dotos solījumus tiesiskuma stiprināšanā un uzticības vairošanā Latvijas valsts institūcijām, kā arī KM un v/a J3b un Delnas līdzdarbības līgumā paustos pretkorupcijas solījumus Latvijas sabiedrībai. Valdībai un Kultūras ministrijai ir pietiekams pamats, lai pieprasītu gan iesaistīto uzņēmumu, gan Igaunijas tiesībaizsardzības iestāžu paskaidrojumus saistībā ar kukuļošanas krimināllietu un uz iegūtās informācijas pamata informētu Latvijas sabiedrību par tālāko rīcību. KM un v/a J3b bezdarbība šajā lietā nozīmētu nepārprotamu Līdzdarbības līguma nosacījumu pārkāpumu.

Cieņā,
Roberts Putnis
Padomes priekšsēdētājs

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Delna; Roberts Putnis;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv