Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Vienkāršota projektu pieteikšana un īstenošana daudzdzīvokļu māju siltināšanai

Publicēts 2009-07-30 11:51:43

Samazināt palielināt tekstu

28.07.2009

Ministru kabinets šodien, 28.jūlijā, apstiprināja Ekonomikas ministrijas sagatavotos grozījumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā atbalsta programmā „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, kas paredz vienkāršot projektu pieteikšanu un īstenošanu.

Viens no galvenajiem atvieglojumiem ir vienkāršotā energoaudita ieviešana. Ja projekta iesniegumu iesniedz par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuras siltumenerģijas patēriņš pēdējos piecos kalendāra gados ir pārsniedzis 180 kWh uz apkurināmās platības kvadrātmetru gadā, būs jāiesniedz vienkāršots energoaudita pārskats norādot siltumenerģijas patēriņa datus un veicamās siltināšanas aktivitātes.

Lai aktivitātē varētu piedalīties arī lielākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tiks atcelts nosacījums, ka projektam maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un valsts budžeta finansējums ir 100 000 LVL, bet saglabāts nosacījums, ka ERAF un valsts budžeta finansējums nepārsniedz 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.

Lai nodrošinātu sekmīgu un kvalitatīvu projekta īstenošanu pēc tā apstiprināšanas, noteikumi ir papildināti ar prasību iesniegt būvniecības izmaksu tāmi.

Turklāt, lai vienkāršotu dokumentu iesniegšanu un samazinātu slogu projektu iesniedzējiem, tiks atviegloti arī šādi nosacījumi:
1) dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas akta kopiju, ja tā nav pieejama uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, varēs iesniegt projekta īstenošanas laikā;
2) tiek atcelta prasība iesniegt dzīvojamās mājas pārvaldnieka izziņu, kurā norādīti aprēķinātie maksājumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu iepriekšējo 12 kalendāra mēnešu periodā;
3) tiek vienkāršota projekta iesnieguma veidlapa, samazinot norādāmās informācijas apjomu, jo to var iegūt no papildus pievienojamiem dokumentiem;
4) projekta īstenošanu varēs uzsākt pēc tam, kad būs pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pēc sadarbības iestādes atzinuma parakstīšanas par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (līdz šim projekta īstenošanu var sākt pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu);
5) turpmāk projekta iesniegums papīra formā jāiesniedz vienā eksemplārā, nevis divos kā līdz šim.
Lai nodrošinātu augstāku energoauditu veikšanas kvalitāti, noteikts, ka energoauditus, kuri tiks veikti pēc 2010.gada 1.janvāra, būs jāveic sertificētiem energoauditoriem.

Noteikumu stāsies spēkā 2009.gada 18.augustā, tādējādi tie būs attiecināmi uz projektu iesniegumu atlases kārtām, kas tiks organizētas pēc šī datuma.

Detalizēti ar veiktajiem grozījumiem atbalsta programmā „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” var iepazīties Ministru kabineta interneta mājaslapā : http://www.mk.gov.lv .

www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv