Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Zemkopības ministrija skaidro Lauku attīstības programmas pasākuma "Agrovide" nosacījumus

Publicēts 2008-05-16 11:13:21

Samazināt palielināt tekstu

15.05.2008

Šogad, piesakoties uz Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Agrovide" apakšpasākumiem, lauksaimniekiem radušies daudz jautājumu, uz kuriem atbildes ar detalizētu skaidrojumu ievietotas Zemkopības ministrijas (ZM) interneta mājas lapā.

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākumos lauksaimnieki šogad var brīvprātīgi uzņemties jaunas piecu gadu saistības apakšpasākumiem "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība", "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas zālājos", "Buferjoslu ierīkošana", "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana", kā arī uz diviem jauniem apakšpasākumiem – "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" un "Rugāju lauks ziemas periodā".

Saistības šajos apakšpasākumos varēs uzņemt tikai par tām platībām, par kurām saistības nav uzņemtas iepriekšējos gados. Savukārt no 2004.gada līdz 2006.gadam uzņemtās saistības par atbalstam pieteikto platību vai dzīvniekiem bez izmaiņām turpināsies līdz saistību perioda beigām. Ja lauksaimnieks vēlēsies, tad, veicot attiecīgu atzīmi iesniegumu veidlapā, iepriekšējos gados uzņemtās saistības var brīvprātīgi pārveidot par jaunām piecu gadu saistībām apakšpasākumos "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība", "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" un "Buferjoslu ierīkošana".

Apakšpasākuma "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" atbalstu varēs saņemt lauksaimnieki, kas ievēros normatīvos aktos noteiktās prasības par bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, ir reģistrējušies kā nodokļu maksātāji un saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajiem pārskatiem vai gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo noslēgto gadu ieguvuši noteiktus minimālos ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas realizācijas, ko pārbauda bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcija - biedrība "Vides kvalitāte" vai Sertifikācijas vai testēšanas centrs saskaņā ar lauksaimnieka iesniegto (līdz 1.jūlijam) vai uzrādīto pārskatu vai deklarāciju.

Ja par pastāvīgajām pļavām un ganībām un nektāraugiem gaļas lopkopības saimniecība ieguvusi vismaz 50 latu uz hektāru, bet pārējās saimniecības – 100 latu uz hektāru, tad atbalsta likme noteikta 138 eiro uz hektāru apmērā. Ja savukārt par laukaugiem, tai skaitā tehniskajām kultūrām, aramzemē sētajiem ilggadīgiem zālājiem, zālāju sēklu un papuvi minimālie ieņēmumi bijuši vismaz 130 lati uz hektāru, tad var iegūt atbalstu 180 eiro apmērā. Ja audzējot dārzeņus, garšaugus, kā arī par piemājas dārza apsaimniekošanu minimāli ieņemts vismaz 1 tūkstotis latu, tad atbalsta likme noteikta 357 eiro apmērā. Par kartupeļiem un cietes kartupeļiem minimāli ieņemot vismaz tūkstoš latu, atbalsts paredzēts 318 eiro apmērā, bet par augļu kokiem un ogulājiem ieņemot vismaz 2 tūkstoš latu, atbalsta likme noteikta 419 eiro apjomā.

Ja nākamajos saimniekošanas gados lauksaimnieks mainīs ar bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu saistītos rādītājus, piemēram, tirgus cenu, ražību, šie noteiktie minimālie ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas realizācijas var tikt mainīti.

Ar ZM skaidrojumu par pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākumā "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" nosacījumiem interesenti iepazīties ZM interneta mājas lapas sadaļā "Lauku attīstība/Lauku attīstības programma 2007.-2013.gadam".

Uz apakšpasākuma "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbalstu varēs pretendēt lauksaimnieki, kuri dārzkopības produktu audzēšanā pielieto integrētās audzēšanas metodes un būs reģistrējušies Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā. Valsts augu aizsardzības dienests informāciju par lauksaimniekiem un lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībām, kurās tiek saimniekots, izmantojot integrētās audzēšanas metodes, Lauku atbalsta dienestam (LAD) iesniegs līdz kārtējā gada 1.oktobrim.

Atbalsta pretendentiem, kuri vēlas saņemt atbalstu apakšpasākumā "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana", līdz 15.maijam LAD jāiesniedz platību maksājumu iesniegums. Pēc šī termiņa sākas iesniegto platību maksājumu iesniegumu administrēšana, kas ietver dažādas pārbaudes par iesniegumā norādītajiem datiem, lai pārliecinātos, ka iesniegumā norādītā informācija atbilst faktiskajam stāvoklim saimniecībā un atbalsta pretendents ir tiesīgs saņemt atbalstu. Pārbaudes par integrēto audzēšanas prasību ievērošanu, ko veiks VAAD, attiecīgi iekļaujot lauksaimnieku Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, tiks uzsāktas pēc Ministru kabineta noteikumu projekta "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas prasības un kontroles kārtība" apstiprināšanas. Tas nozīmē, ka par laukiem, par kuriem VAAD pārbaužu laikā uz vietas saimniecībā nevarēs gūt pārliecību par integrētās audzēšanas prasību ievērošanu, atbalsta saņemšana apakšpasākumā "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" nebūs iespējama. Tā tas var būt gadījumā, ja iepriekš minētais noteikumu projekts būs apstiprināts un stāsies spēkā jau pēc attiecīgo kultūraugu novākšanas,.

Šobrīd notiek intensīvs darbs, lai saskaņotu ar Eiropas Komisiju un valdībā apstiprinātu šo noteikumu projektu, kas radītu normatīvo aktu bāzi Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistra izveidei. Taču atbalsts lauksaimniekiem būs pieejams pēc šī reģistra izveides, kas apliecinās, ka lauksaimnieks ievēro integrētās audzēšanas prasības.

Noteikumu projekts "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas prasības un kontroles kārtība" ir pieejams ZM mājas lapā sadaļas "Normatīvie akti" apakšsadaļā "Normatīvo aktu projekti".

Atgādinām, ka uz atbalstu šajā apakšpasākumā nevar pretendēt par platībām, par kurām atbalsta pretendents 2006. un 2007.gadā noslēdzis līgumu ar LAD un uzņēmies piecu gadu saistības apsaimniekot attiecīgās platības ar integrētās audzēšanas metodēm.

Atbalsts apakšpasākumā "Rugāju lauks ziemas periodā" paredzēts lauksaimniekiem, kuri uzņemas saistības uz pieciem gadiem pēc ražas novākšanas līdz nākamā gada 1.martam atstāt laukā neiestrādātas kultūraugu pēcpļaujas atliekas – rugājus. Minimālai uz atbalstu pieteiktai platībai jābūt vismaz 10 hektāriem. Ja 2008.gadā lauksaimnieks pārtrauks piecu gadu saistības Lauku attīstības plāna 2004.-2006.gadam apakšpasākumā "Erozijas ierobežošana", tad viņš nevarēs pretendēt uz atbalstu šajā apakšpasākumā.

Ņemot vērā lauksaimnieku interesi, atgādinām Latvijas Lauku attīstības plāna 2004.-2004.gadam apakšpasākuma "Erozijas ierobežošana" nosacījumus: atbalsta pretendents var saņemt atbalstu, ja uzņemas saistības turpmākos piecus saistību gadus ziemas periodā no 15.novembra līdz nākamā gada 1.martam atbalstam pieteiktās platībās uzturēt kā zaļās platības, kas kārtējā gadā veido vismaz 70 % no saimniecības lauksaimniecībā izmantojamās zemes (saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumu Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam"" 9.1.5. nodaļā noteiktiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem).

Atbalsttiesīgās kultūras, par kurām maksā atbalstu šajā apakšpasākumā, ir aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, zālāji sēklu iegūšanai, ziemāju graudaugi, ziemas rapsis, neiestrādātas graudaugu pēcpļaujas atliekas – rugāji, kā arī zaļmēslojuma augu zelmenis - ziemas rapsis, ziemas ripsis, lupīna. Tomēr kā attaisnojamas kultūras, ko ņem vērā aprēķinot kārtējā gadā 70 % nosacījumu, bet par kurām netiek maksāts apakšpasākuma atbalsts, ir pastāvīgās pļavas un ganības, kā arī platības ar atbalsttiesīgām kultūrām, bet kas ir pieteiktas uz citu Agrovides apakšpasākumu atbalstu.

Tas nozīmē, ka pārējo saimniecības platību (arī saimniecības paplašināšanās gadījumā), par kuru nav uzņemtas saistības, tas ir nav saņemts atbalsts apakšpasākumā "Erozijas ierobežošana", var pieteikt un saņemt citu Agrovides apakšpasākumu atbalstu, piemēram, pieteikt atbalstam Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākumā "Rugāju lauks ziemas periodā" vai citiem pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākumiem, ievērojot to atbalsta saņemšanas nosacījumus. Šos laukus ar atbalsttiesīgajiem kultūru kodiem, bet kuriem ir citas agrovides saistības, uzskata par attaisnojamiem un ņem vērā, aprēķinot kārtējā gada 70 % nosacījumu par zaļajām platībām saimniecībā.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi lauku attīstības vides un lauku ainavas uzlabošanas pasākumiem noteikti Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.282 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai – vides un lauku ainavas uzlabošanai".

Interesenti ar atbildēm un skaidrojumiem par šīm tēmām var iepazīties ZM interneta mājas lapā saitē http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1017&id=6649.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas Lauku attīstības programma; Agrovide;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv