Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Zemkopības ministrijā un Lauku atbalsta dienestā ieviesīs riska un kvalitātes vadības sistēmu

Publicēts 2007-04-16 17:44:09

Samazināt palielināt tekstu

Izmantojot kvalitātes un riska vadības sistēmu, Zemkopības ministrijā (ZM) un Lauku atbalsta dienestā (LAD) gada laikā tiks izveidota un ieviesta jauna iestādes darbības stratēģijas līdzsvarotas vadības sistēma, kādu kvalitātes un izcilības novērtēšanai izmanto valsts pārvaldes iestādēs Eiropas Savienības (ES) valstīs. Sistēmu ieviesīs, izmantojot ES struktūrfondu līdzekļus.

Šīs Kopējās novērtēšanas sistēmas (Common Assessment Framework – CAF) uzbūve ir balstīta uz diviem principiem – atbilstība un piemērotība valsts pārvaldes organizāciju īpašajām iezīmēm un savietojamība ar citiem izplatītākajiem organizatoriskajiem modeļiem valsts pārvaldes un privātajās organizācijās Eiropā. Īstenojot projektu, abās institūcijās tiks nodrošināta administratīvo spēju stiprināšana un kapacitātes uzlabošana, kas ļaus efektīvāk izmantot resursus, vadīt procesus un panākt kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu.

Projekta realizācija ZM un LAD nodrošinās efektīvu ES fondu vadību, turpinot ieviest esošā programmēšanas perioda pasākumus un sagatavos institūcijas arī jaunā perioda no 2007.-2013.gadam fondu, tas ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF), Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) apguvei. Līdz ar to galvenais uzdevums, īstenojot projektu, būs integrētas stratēģiskās plānošanas, kvalitātes un risku vadības sistēmas izveidošana elektroniskā formātā abās institūcijās.

Tādējādi ieguvēji būs ne tikai ministrijas un dienesta ierēdņi, bet arī darbinieki, padotībā esošās iestādes un sabiedrība kopumā. Tāpēc, lai ES struktūrfondu finansētais projekts tiktu veiksmīgi īstenots, abas organizācijas konsultēs SIA Latvijas- Lielbritānijas kopuzņēmums "Zygon Baltic Consulting".

Projekta realizēšanas gaitā ZM un LAD notiks projekta administrēšanas darba organizēšana, kā arī integrētās vadības sistēmas esošās vadības sistēmas novērtēšana no stratēģiskās plānošanas, kvalitātes un risku vadības viedokļa. Pēc novērtēšanas tiks precizēta vadības sistēmas politika un mērķi, uzsākta nepieciešamās dokumentācijas izstrāde. Tādēļ organizācijās izveidos darba grupas, kuras risinās stratēģiskās plānošanas, kvalitātes vadības un risku vadības jautājumus, izstrādās stratēģiju un kvalitātes vadības sistēmu un tamlīdzīgi

Projekta gaitā notiks darbinieku mācības riska, kvalitātes un stratēģiskās vadības jautājumos. Noslēgumā tiks ieviesta un pilnveidota vadības sistēma, kā arī noritēs tās pārbaude darbībā. Savukārt ZM un LAD deleģētie ierēdņi un darbinieki mācību rezultātā būs spējīgi praktiski pielietot līdzsvarotās vadības karti jeb stratēģisko plānošanu, identificēt, novērtēt un vadīt riskus, uzturēt un pilnveidot procesus, lietotājam draudzīgā veida pielietot izveidoto digitāli interaktīvo vadības sistēmu. Projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta finansējuma beigām tiks nodrošināta ar pašu institūciju resursiem.

Kvalitātes sistēmu ieviešana valsts pārvaldē tika uzsākta 1999.gadā, kad tika izveidota starpministriju darba grupa, kas izstrādāja un 2001.gada 4.decembrī Ministru kabinets pieņēma noteikumus "Noteikumi par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu valsts pārvaldes iestādēs" un 2001.gada 11.decembrī ieteikumus "Ieteikumi kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai valsts pārvaldes iestādēs".

Projekta ieviešana ir saskaņā ar Lisabonas stratēģijas un Eiropas Komisijas paziņojuma "Labāks regulējums ekonomiskās izaugsmes un darba vietu attīstībai Eiropas Savienībā" pamatnostādnēm par publiskās pārvaldes administratīvās kapacitātes uzlabošanu.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Lauku atbalsta dienests;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv