Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Aprēķinātas dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksas pašvaldības dzīvojamās mājās

Publicēts 2009-10-16 01:51:11

Samazināt palielināt tekstu

13.10.2009

SIA „Valmieras Namsaimnieks” izstrādāts apsaimniekošanas maksu projekts 2010. gadam Valmieras pilsētas pašvaldības valdījumā esošajām privatizācijai pakļautajām dzīvojamām mājām, ko nav pārņēmuši dzīvokļu īpašnieki.

Izstrādātais apsaimniekošanas maksas projekts jāapstiprina attiecīgās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē. Ja dzīvokļu īpašnieki 30 darbdienu laikā pēc maksājumu aprēķinu saņemšanas kopsapulci nav sasaukuši, aprēķinātās apsaimniekošanas maksas stāsies spēkā no 2010. gada 1.janvāri.

Pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Ilmārs Eglītis informēja, ka apsaimniekošanas maksa katrā mājā noteikta atšķirīga, ņemot vērā plānotos izdevumus mājokļa pārvaldīšanai un apsaimniekošanai kalendārajam gadam, un tā svārstās no 0,31 LVL/m2 līdz pat 0,62 LVL/m2.

Līdz šim pilsētas dzīvojamās mājas tika noteikta vienota apsaimniekošanas maksa. Taču, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, Valmieras pilsētas pašvaldības dome 17.septembrī, noteica dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas un īres maksas noteikšanas kārtību Valmieras pilsētas pašvaldības valdījumā esošajās privatizācijai pakļautajās dzīvojamās mājās, ko nav pārņēmuši dzīvokļu īpašnieki.

No 2010.gada 1.janvāra maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu tiks noteikta Latvijas Republikas Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumos Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” nosacītajā kārtībā un termiņos. Saskaņā ar likumu „Par dzīvojami telpu īri”, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres maksu veido apsaimniekošanas izdevumu daļa un peļņa, neprivatizēto dzīvokļu īres maksā tiks iekļauta pašvaldības peļņa – LVL 0,05 mēnesī par dzīvokļa kopējās platības kvadrātmetru. Pašvaldības peļņa gan netiks piemērota tiem īrniekiem, kas līgumu noslēguši līdz 2001.gada 31.decembrim.

Papildus (atkarībā no mājas labiekārtojuma pakāpes) tiks iekasēta maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, par koplietošanas telpu apgaismojumu, par apkuri un ūdens uzsildīšanu, par auksto ūdeni un kanalizāciju, par asenizācijas pakalpojumiem, par ēkas siltummezgla izbūves kredīta dzēšanu, zemes noma, nekustamā īpašuma nodoklis.

Valmieras pilsētā ir 31 privatizācijai pakļauta dzīvojamā māja, kuras dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas un pieņemšanas aktu nav pārņēmusi pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Valmiera;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv