Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Mežsaimniecība

Realizēs Meža monitoringa valsts programmu 2008.gadam

Publicēts 2008-05-26 18:35:28

Samazināt palielināt tekstu

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus "Meža monitoringa veikšanas kārtība", kā arī MK rīkojumu "Par Meža monitoringa valsts programmu 2008.gadam".

Noteikumi par meža monitoringa veikšanas kārtību nepieciešami, lai pieņemtu jaunu meža monitoringa veikšanas kārtību. Monitoringa veicēji meža monitoringu īsteno Meža valsts reģistrā reģistrētajos parauglaukumos un rakstiski informē meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju par novērojumiem, kādi tiek veikti attiecīgajos parauglaukumos.

Meža monitoringu veic, lai iegūtu informāciju par gaisa piesārņojuma ietekmi un citu vides faktoru iedarbību uz meža ekosistēmām, oglekļa dioksīda emisiju un piesaisti zemes izmantošanā un mežsaimniecībā. Tāpat monitorings jāveic, lai pētītu klimata pārmaiņu ietekmi uz meža ekosistēmām, meža bioloģiskās daudzveidības stāvokli un izmaiņām, kā arī ietekmi uz meža augsnēm.

Normatīvais akts nosaka kārtību, kādā jāierīko jauni parauglaukumi, kā arī ietvertas normas, kas nosaka prasības meža monitoringa parauglaukumu aizsardzībai.
Meža monitoringu veiks Valsts meža dienests un Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava".

Savukārt rīkojums "Par Meža monitoringa valsts programmu 2008.gadam" nosaka, ka Zemkopības ministrija ir atbildīga par Meža monitoringa valsts programmas 2008.gadam īstenošanu. Programmā noteikti tās mērķi, uzdevumi un pārskatu iesniegšanas termiņi.

Meža monitoringa programmā arī ietverts pasākums - oglekļa dioksīda (CO2) emisiju un piesaistes noteikšana zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā. Aprēķinus šogad veiks Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava". Šis pasākums tiks veikts atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām noteiktajām prasībām.

Noteikumi un rīkojums stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv