Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Turpinās Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

Publicēts 2009-10-31 21:27:51

Samazināt palielināt tekstu

29.10.2009

Valmieras pilsētas pašvaldībā turpinās Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.

Pilsētas Būvvaldes teritoriālplānotāja Dace Elbrete informēja, ka no atbildīgajām valsts institūcijām saņemti pieprasītie nosacījumi plānojuma grozījumu izstrādei, un līdz aprīlim darba grupā tiks diskutēts par veicamajām izmaiņām un tās iestrādātas teritorijas plānojuma grozījumu pirmajā redakcijā. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupa tiekas katru piektdienu. Savukārt katra mēneša pirmajā piektdienā tiek organizētas atvērtās tikšanās, kurās piedalīsies eksperti, uzņēmēji un citas ieinteresētās personas. Pašlaik apkopotie iesniegtie priekšlikumi lielākoties saistīti ar teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu. Pēc teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas sagatavošanas tiks rīkota sabiedriskā apspriešana, kurā ikvienam valmierietim būs iespēja izteikt viedokli par nozīmīgo pilsētas plānošanas dokumentu. Sekmīgas virzības gadījumā teritorijas plānojuma grozījumu galīgā versija varētu tikt apstiprināta 2010.gada septembrī.

Ierosinājumi un priekšlikumi teritorijas plānojuma grozīju izstrādei rakstveidā iesniedzami Valmieras pilsētas pašvaldībai, Lāčplēša ielā 2, Valmierā. Arī teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas izstrādes laikā iesniegtie priekšlikumi tiks izvērtēti darba grupā.

Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, kur noteikts, ka triju mēnešu laikā pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām jaunievēlētā vietējās pašvaldības dome izvērtē vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un pieņem lēmumu par atstāšanu spēkā, grozījumu izdarīšanu tajā vai par jauna plānojuma izstrādi. Valmieras pilsētas pašvaldības dome nolēma uzsākt grozījumu izstrādi, lai aktualizētu teritorijas plānojumu atbilstoši Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģijai, kā arī veiktu labojumus, pamatojoties uz izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

 Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde nekavēs uzņēmējdarbību, investīciju apguvi vai jaunu objektu celtniecību pilsētā. Līdz plānojuma grozījumu apstiprināšanai spēkā būs pašreizējais Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam un Valmieras pilsētas pašvaldības 19.04.2007. Saistošie noteikumi Nr.33 „Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas ir spēkā kopš 2007.gada 24.aprīļa.

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir nozīmīgākais pašvaldības plānošanas instruments. Tas ir administratīvās teritorijas plānojums, kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī teritorijas apdzīvojuma struktūras attīstību.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Valmiera;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv