Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Uzsāk Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Publicēts 2009-08-20 14:36:29

Samazināt palielināt tekstu

17.08.2009

Lai aktualizētu teritorijas plānojumu atbilstoši Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģijai, kā arī veiktu labojumus, pamatojoties uz izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Valmieras pilsētas pašvaldība uzsākusi Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādi.

 Plānojuma grozījumu izstrādes vadītāja, pilsētas Būvvaldes teritoriālplānotāja Dace Elbrete pastāstīja, ka Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumos Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noteikts, ka triju mēnešu laikā pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām jaunievēlētā vietējās pašvaldības dome izvērtē vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un pieņem lēmumu par atstāšanu spēkā, grozījumu izdarīšanu tajā vai par jauna plānojuma izstrādi.

Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes apstiprināto grozījumu izstrādes darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija tiks sagatavota astoņu mēnešu laikā pēc grozījumu izstrādes uzsākšanas. Teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija - četru mēnešu laikā pēc pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas par teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu. Apmeklētāji tiks pieņemti un rakstiskos priekšlikumus varēs iesniegt līdz 09.10.2009. Valmieras pilsētas Būvvaldē, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00.

Taču tas nekavēs uzņēmējdarbību, investīciju apguvi vai jaunu objektu celtniecību pilsētā. Līdz plānojuma grozījumu apstiprināšanai spēkā būs pašreizējais Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijas plānojums un Valmieras pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Valmieras pilsētā kopš 2007.gada 24.aprīļa ir spēkā teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam. Tas ietver paskaidrojuma rakstu, grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, pārskatu par plānojuma izstrādi, vides pārskatu.

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir nozīmīgākais pašvaldības plānošanas instruments. Tas ir administratīvās teritorijas plānojums, kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī teritorijas apdzīvojuma struktūras attīstību.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Valmiera;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv