Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Valsts robežsardzes darbība un iedzīvotāju migrācija

Valsts robežsardze īsteno Eiropas Bēgļu fonda projektu

Publicēts 2007-05-02 12:54:25

Samazināt palielināt tekstu

Valsts robežsardze turpina īstenot Eiropas Bēgļu fonda projektu "Patvēruma meklētāju identificēšanas un intervēšanas prakse un metodes".

2006. gada 29. decembrī Valsts robežsardze noslēdza līgumu par Eiropas Bēgļu fonda projekta īstenošanu par projekta "Patvēruma meklētāju identificēšanas un intervēšanas prakse un metodes".

Galvenais projekta mērķis ir Lat­vi­jas Re­pub­li­kas pa­tvē­ru­ma sis­tē­mas pilnveidoša­na at­bil­sto­ši Ei­ro­pas Savienī­bas tie­sību ak­tu pra­sī­bām un Ei­ro­pas Savie­nī­bas da­līb­val­stu pie­re­dzei, tās ie­tva­ros uz­la­bo­jot pa­tvē­ru­ma mek­lē­tā­ju iden­ti­fi­cē­ša­nas un in­ter­vē­ša­nas me­to­des Lat­vi­jas Re­pub­li­kā.

Projekta ietvaros pa­re­dzē­ti čet­ri Valsts robežsardzes amat­per­so­nu mā­cī­bu brau­cie­ni uz Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas da­līb­val­stu imig­rā­ci­jas die­nes­tiem un pa­tvē­ru­ma mek­lē­tā­ju iz­mi­ti­nā­ša­nas cen­triem (Spānija, Polija), kā arī di­vi se­mi­nā­ri Lat­vi­jas. Uz semināriem tiks aicināti eks­per­ti no Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas da­līb­val­stīm (Spānija, Zviedrija).

Projekta kopējās izmaksas ir 66 464 00 eiro, ko veido Eiropas Bēgļu fonda finansējums 75 % un Valsts robežsardzes līdzekļi 25 %.

Projekts tiks īstenots no š.g. 1. marta līdz 30. jūnijam. Projekta vadītāja ir Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Imigrācijas pārvaldes Patvēruma meklētāju lietu un analītiskā dienesta galvenā inspektore virsleitnante Renāte Murāne.

www.rs.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv